آزمون ساختار کنترل

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
مهندسی نرم افزار2
مقاله بعدی:آزمون جعبه سیاه
مقاله قبلی:آزمون مسیر پایه

آزمون ساختار کنترل

این آزمون در مواردی که شرط یا حلقه وجود دارد استفاده می شود و کیفیت کار آن ها را مورد سنجش قرار می دهد که دارای 3 نوع آزمون است:

 1. آزمون شرط
 2. آزمون جریان داده
 3. آزمون حلقه

آزمون شرط

آزمون وضعیت یک روش طراحی مورد آزمون است که شرایط منطقی موجود در پیمانه برنامه را می آزماید و بیشتر در شروع برنامه متمرکز است و پوشش هر شرط را مورد بررسی قرار می دهد و هدف آن تشخیص خطاهایی است که در محل شرایط به وجود می آید. یک وضعیت ساده ،یک متغیر بولین یا عبارت رابطه ای است که احتمالا با یک اپراتور not همراه است.

انواع خطاهای یک شرط:

 1. خطای عملگر بولین
 2. خطای متغیر بولین
 3. خطای پرانتز بولین
 4. خطای اپراتور رابطه ای
 5. خطای عبارت محاسباتی

راهبردهای آزمون شرط دارای دو مزیت هستند:

 1. اندازه گیری شمول و پوشش آزمون هر شرط ساده است.
 2. پوشش دادن شروط برنامه ،راهنمایی برای ایجاد آزمونهای اضافی برنامه مهیا می کند.

هدف از آزمون شرط این است که نه تنها خطاهای شرایط موجود برنامه را تشخیص دهد بلکه دیگر خطاهای برنامه را نیز مشخص کند.

چند شیوه پیشنهادی آزمون شرط:

 • آزمون شاخه که احتمالا ساده ترین شیوه و بایستی هر شرط را حداقل یکبار اجرا کرد.
 • آزمون میزان نیازمند سه یا چهار آزمون است که باید برای عبارت ربطی بدست آیند.


آزمون جریان داده

 • این روش مسیرهای آزمونی یک برنامه را طبق محل تعاریف و کاربرد متغیرها در برنامه انتخاب می کند.
 • به هر جمله در یک برنامه یک عدد منحصر بفرد اختصاص یافته و هر عملکرد یا تابع ، پارامترها یا متغیرهای کلی خود را تغییر نمی دهند.
 • این راهبرد برای انتخاب مسیرهایی از برنامه که حالات حلقه وif را دارا میباشند وهمچنین برای شناسایی خطاها مفید است.

آزمون حلقه

حلقه ها اساس و بنیان بیشتر الگوریتم های پیاده سازی شده در نرم افزارند.

این آزمون یک تکنیک آزمون جعبه سفید است که منحصرا روی اعتبار ساختمان های حلقه متمرکز می شود.

انواع کلاس های حلقه

 • حلقه یا لوپ ساده :

مجموعه آزمونها در این نوع حلقه عبارتند از :

 1. به طور کامل از حلقه چشم پوشی کنید.
 2. تنها یک گذر از حلقه انجام دهید.
 3. دو گذر از حلقه انجام دهید.
 4. در جايي كه m<n استm گذر از حلقه انجام دهید.
 5. n+1,n,n-1 گذر از حلقه انجام دهید.
 • حلقه های تودرتو :

این روش به کاهش تعداد دفعات آزمون کمک می کند :

 1. از داخلی ترین حلقه شروع کنید و بقیه حلقه ها را روی حداقل مقدار تنظیم کنید.
 2. آزمونهای ساده حلقه را برای داخلی ترین حلقه انجام دهید در عین حال حلقه های خارجی را در حداقل مقدار پارامتر تکرار قرار دهید.آزمونهای دیگر را برای مقادیر خارج از دامنه یا مجزا اضافه کنید.
 3. کار را به طرف لایه های بیرونی تر ادامه دهید ،آزمونهایی برای حلقه بعدی انجام داده اما دیگر حلقه های خارجی تر را در حداقل مقدار و دیگر حلقه های تو در تو را در مقادیر معمول نگه دارید.
 4. کار را ادامه دهید تا وقتی که همه حلقه ها مورد آزمون واقع شوند.


 • حلقه های پیوسته :

میتوان این حلقه ها را با استفاده از روش تعریف شده برای حلقه های ساده آزمون نمود در صورتیکه حلقه ها مستقل از یکدیگر باشند.

اگر دو حلقه به یکدیگر متصل شدند و حلقه ای با حلقه 1 برخورد کرد به عنوان مقدار اوليه براي حلقه 2 انتخاب شده سپس حلقه ها دیگر مستقل نیستند.

وقتی حلقه ها مستقل نیستند روش به کار رفته در حلقه های تو در تو توصیه می شود.


 • حلقه های غیر ساخت یافته :

در جایی که امکان آن وجود دارد این نوع حلقه ها را باید دوباره طراحی کرد تا استفاده از سازه های برنامه نویسی ساخت یافته را منعکس سازند.