اجرای حد بر قذف كننده شخص محصن

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:اجرای حد بر قذف كننده مادر مسلمان فردی كافر
مقاله قبلی:معانی احصان

اجرای حد بر قذف كننده شخص محصن

(فمن اجتمعت فيه ) هذه الأوصاف الخمسة (وجب الحدب قذفه)؛ كسی كه بالغ ، عاقل ، آزاد، مسلمان و باعفت باشد، اگر قذف شود، قاذف را حد می زنند.

(وإلا) يجتمع بأن فقدت جمع أو أحدها بأن قذف صبياً، أو مجنوناً، أو مملوكا ، أو كافراً، أو متظاهراً بالزنی فالواجب (التعزير)؛ اما اگر اين گونه نباشد، به طوری كه يا هر پنج وصف را نداشته باشد، يا يكی از اين پنج وصف را نداشته باشد؛ برای مثال اگر كودک ، ديوانه، بنده، كافر، متظاهر به زنا و يا بی عفت باشد، در صورتی كه قذف شود، قاذف حد نمی خورد و تنها تعزير می شود.

كذا أطلقه المصنف والجماعة غير فارقينَ بينَ المتظاهر بالزنی وغيره ؛ البته كلام مصنف و برخی فقها ، مطلق است و ميان فرد بی عفت متظاهر به زنا وغير متظاهر به زنا تفاوتی نگذاشته اند و معتقدند كه قذف كننده چنين افرادی حد نمی خورد و تنها تعزير می شود.

ووجهه عموم الأدلة وقبح القذف مطلقا ، بخلاف مواجهة المتظاهر به بغيره من أنواع الأذی كما مر ؛ علت آن نيز عموم ادله است ؛ زيرا عموم ادلّه چنين است كه اگر كسی زانی را قذف كند، تعزير می شود و اين اعم است از اينكه زانی متظاهر به زنا باشد يا نباشد؛ دليل ديگر اين است كه قذف ، ناپسند است و به هر كسی كه نسبت زنا داده شود، كاری ناپسند است، حتی اگر مقذوف متظاهر به زنا باشد . بنابراين، قذف كننده تعزير می شود. بر خلاف موردی كه متظاهر به زنا را به چيزی غير از قذف خوار سازد؛ برای مثال به او بگويد: « يا فاسق، يا كلب و يا خنزير. » در اين صورت شخصی كه اين كلمات را می گويد، نسبت به اين افراد تعزير نمی شود؛ زيرا تعزير تنها جايی كه او را به زنا قذف كند ، اختصاص دارد . اما اگر با كلماتی ديگر او را اذيت كند ، چون آنها قذف نيستند و قذف تنها به زنا و لواط اختصاص دارد ، او را تعزير نمی كنند، همان طور كه حد نيز بر او جاری نمی شود.