اجرای حد بر قذف كننده مادر مسلمان فردی كافر

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:حكم دو مرد محصنِ قاذف يكديگر
مقاله قبلی:ترديد مصنف در تعزير قاذف متظاهر به زنا

اجرای حد بر قذف كننده مادر مسلمان فردی كافر

(ولو قال لكافرٍ أمه مسلمة : يابن زانية فالحد لها )، لاستجماعها لشرائط وجوبه دون المواجه ، (فلو) ماتَت أو كانت ميتة و (ورثها الكافر فلا حد )، لأنَّ المسلم لا يحد للكافر بالإصالة فكذا بالإرث؛ اگر به شخص كافری كه مادرش مسلمان است ، بگويند: « فرزند زن زناكار »، قاذف اين كافر حد می خورد؛ زيرا آن زن، مسلمان است و قاذف، زن مسلمان باعفت را قذف كرده است و شرايط وجوب حد در اينجا موجود است . بايد توجه كرد كه اين حد به سبب مادر است، نه به خاطر فرزند كافر وی كه مخاطب بوده است؛ زيرا او كافر است و احترامی ندارد؛ به عبارت ديگر اگر مادرِ مسلمانِ فرد كافر بميرد، يا هنگام قذف زنده نباشد و وارث مسلمانی هم نداشته باشد، حدی ثابت نمی شود ؛ زيرا مسلمان را به خاطر كافری كه كفرش كفر اصلی است حد نمی زنند. علاوه بر اين، شخص كافر ، حد را از مادر به ارث نمی برد تا بتواند از حاكم تقاضای حد كسی را كند كه مادرش را قذف كرده است ؛ به عبارت ديگر اگر شخصی بالإصاله فردی كافر را قذف كند، حد ندارد و اگر كافر را بالإصاله قذف نكند، بلكه مادرش را قذف كند و شخص كافر اين حق را به ارث برده باشد، در اينجا هم حق ندارد قاذف مادر را به سبب مادرش حد بزند.

ويتصور إرث الكافر للمسلم علي تقدير موت المسلم مرتداً عند الصدوق و بعض الأصحاب، أما عند المصنف فغير واضح ؛ در اينجا اين مسئله مطرح می شود كه جمله « ورثها الكافر » درست نيست ؛ زيرا كافر نمی تواند وارث مسلمان شود. به همين دليل بعضی تصور كرده اند كه در اين مسئله، زن مسلمان بوده، ولی مرتد از دنيا رفته است و كافر از مرتد ارث می برد. اما مصنف چنين فرضی را نپذيرفته است.

وقد فرض المسألة كذلك في القواعد ، لكن بعبارة أقبل من هذه للتأويل ؛ مصنف اين مسئله را در كتاب قواعد همين گونه فرض كرده است ؛ يعنی چنين فرض كرده است كه آن مسلمان، مرتد از دنيا رفته است، ولی عبارت كتاب قواعد تأويل پذيرتر از عبارتی است كه در اينجا بيان شده است: زيرا آنجا گفته است: « ولا وارث لها سوي الكافر » و تصريح نكرده است كه كافر ارث می برد و لفظ « ورثها » را برای كافر به كار نبرده است.