اجزای عمومی مدل تحلیل شی گرا

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
مهندسی نرم افزار2
مقاله بعدی:فرایند تحلیل شی گرا (OOA)
مقاله قبلی:تحلیل شی گرا و حوزه

اجزای عمومی مدل تحلیل شی گرا

با این که فرهنگ اصطلاحات، عبارات و فعالیت های مورد استفاده در OOA از روش های موسوم متفاوت است اما همان اهداف نهفته را مدنظر دارد. رامباف و همکاران این مسئله را مورد بحث قرار دادند و اینطور بیان می دارند که :

تحلیل، مربوط به طراحی یک مدل دقیق، قابل درک و درست از جهان واقعی است ... هدف از تحلیل شی گرا عبارتست از مدل سازی از جهان واقعی به طوری که قابل درک باشد. برای انجام این کار باید نیازمندی ها را بررسی نمود، اشاراتشان را تحلیل کرده و آنها را به صورت جدی بازگویی نمایید. باید ابتدا مشخصه های ایجازی جهان واقعی را تفکیک نموده و جزئیات کوچک را تا بعدف مختصرا تمایز دهید.

برای ارائه چنین مدلی مهندس نرم افزار باید روشی را انتخاب کند که مجموعه از اجزای کلی یک مدل تحلیل شی گرا را پیاده سازی می کند. مونارکی و پور مجموعه از جزء های عمومی نمایشی را تعریف می کنند که در همه مدل های تحلیل شی گرا ظاهر می شوند.

اجزای ايستا به طور طبيعی ساخت يافته هستند و نشانگر مشخصه هايی هستند كه در سراسر طول عمر برنامه حفظ می شوند. اجزاي پويا روی كنترل متمركز شده و نسبت به زمان بندی و پردازش رويدادها حساسند. آنها تعریف می کنند که چگونه یک شی با شی دیگر تداخل عمل در طول زمان دارد.

اجزای شناسایی شده

  • ديدگاه ايستا در مورد كلاس های معنايی :

نیازمندی ها برآورد شده و کلاس ها به عنوان بخشی از مدل تحلیل استخراج می گردند. این کلاس ها در تمام طول عمر برنامه پایدار مانده و براساس اصول معنایی نیازمندی های مشتری بدست می آیند.

  • ديدگاه ايستا در مورد صفات خاصه :

دو کلاس باید منحصرا توصیف شود. صفات خاصه مربوط به این کلاس ، توصیفی از کلاس به علاوه توضیح اولیه ای از عملیاتی را مهیا می سازد که مربوط به این کلاس است.

  • ديدگاه ايستا در مورد روابط :

اشیا به طرق مختلف با یکدیگر مرتبطند. مدل تحلیل باید نمایان گر این ارتباطات باشد به طوری که می توان عملیات ( آنهایی که بر این ارتباطات اثر می گذارند) را شناسایی نموده و طراحی رهیافت پیام رسانی را بدست آورد.

  • ديدگاه ايستا در مورد رفتارها :

ارتباطات مورد اشاره فوق مجموعه ای از رفتارها را تعریف می کنند که سناریو کاربرد سیستم را تطابق می دهند. این رفتارها با تعریف یکسری عملیاتی که بدست می آوریم پیاده سازی می شوند.

  • ديدگاه پويا در مورد ارتباطات :

اشیا باید با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و این کار براساس یکسری حوادثی انجام می دگیرد که باعث انتقال از یک حالت به حالت دیگر می شود.

  • ديدگاه پويا در مورد كنترل و زمان :

ماهیت و زمانبندی رویدادها که باعث فعل و انفعالات میان حالات مختلف می شوند ، باید توصیف گردند.


دوشامپ و همکارانش یک دیدگاه کاملا متفاوت از نمایش تحلیل شی گرا تعریف می کنند. اجزای پویا و ایستا برای روابط درونی اشیا و بازنمایی های درون خود شی شناسایی می شوند. دیدگاه پویا درمورد روابط بین اشیا را می توان به عنوان تاریخچه طول عمر شی توصیف کرد ، یعنی حالات تغییر شی به مرور زمان همان گونه که عملیاتی روی این صفات خاصه صورت می گیرد.