اسباب سقوط و زوال

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق تجارت
مقاله بعدی:قابلیت نقل و انتقال
مقاله قبلی:مشروعیت و جواز شرعی

تفاوت دیگر این دو حق در اسباب سقوط و زوال آنهاست. حقّ کسب و پیشه و تجارت تنها در صورت وقوع یکی از تخلفات مذکور در مادۀ 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 1356 توسط مستأجر، زایل می‌شود و البته در مورد تخلف مستأجر مبنی بر انتقال منافع به غیر، بدون داشتن جواز آن، مطابق تبصرۀ مادۀ 19 آن قانون، نصف حقّ کسب یا پیشه یا تجارت پرداخت می‌شود.

اما در مورد مستأجری که مالک سرقفلی در مفهوم قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 است می‌توان گفت که تخلف مستأجر صرفاً موجب حقّ فسخ اجاره برای موجر و تخلیۀ ملک می‌شود، اما موجب سقوط و زوال حقّ سرقفلی نمی‌شود.

البته در مورد اماکن استیجاری که تابع رژیم حقوقی قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 است، این تردید و اختلاف نظر وجود دارد که آیا تخلف مستأجری که علاوه بر حقّ کسب یا پیشه یا تجارت، سرقفلی ملک را به نحو معوض از مالک خریداری نموده است، موجب سقوط کلیه حقوق وی می‌شود یا صرفاً موجب اسقاط حقّ کسب یا پیشه یا تجارت در معنای خاص آن می‌شود و حقّ سرقفلی وی هنگام تخلیه باید به قیمت عادلۀ روز پرداخت شود.