استفاده از سازنده ها و مخرب ها در کلاس های مشتق

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
برنامه نویسی پیشرفته
مقاله بعدی:ارسال پارامترها به سازنده های کلاس پایه
مقاله قبلی:کنترل دستیابی به کلاس پایه


استفاده از سازنده ها و مخرب ها در کلاس های مشتق:

چون کلاس مشتق اعضای کلاس پایه خود را به ارث می برد، وقتی شیءای از کلاس مشتق ایجاد می شود، سازنده کلاس پایه باید فراخوانی شود تا اعضای کلاس پایه ای را که در شیء کلاس مشتق وجود دارند، مقدار اولیه بدهد.

مثال: برنامه ای که ترتیب اجرای سازنده ها و مخرب های کلاس پایه و مشتق را نشان می دهد.

baseclass.h

#pragma once
class baseClass
{
public:
baceClass();
~baceClass();
};

baseClass.cpp

#include "stdAfx.h"
#include "baseClass.h"
#include <iostream>

baseClass::baseClass()
{
cout<<"constructiong baseClass object.";
}
baseClass::~baseClass()
{
cout<<"Destructing baseClass object.";
cin.get();
}

derivedClass.h

#include "stdAfx.h"
#include "baseClass.h"

class derivedClass:public baseClass
{
public:
derivatedClass();
~derivatedClass();
}

derivedClass.cpp

#include "stdAfx.h"
#include "derivedClass"
#include <iostream>
using namespace std;
drivedClass::derivedClass()
{
cout<<"constructing derivedClass object.";
}
derivedClass:~derivedClass()
{
cout<<"destructing derivedClass object.";
}

main:

#include "stdAfx.h"
#include "derivedClass.h"
#include "baseClass.h"
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
derivedClass derivedObject;
}