اشتراک جمعی از زنان در قتل يک مرد

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:اشتراک يک مرد و يک زن، در قتل يک مرد
مقاله قبلی:اشتراک دو زن در قتل يک مرد

اشتراک جمعی از زنان در قتل يک مرد

(ولو اشترك) فی قتل الرجل (نساء قتلن) جمع إن شاء الولی (ويرد عليهن ما فضل عن ديته)؛ اگر سه زن يا بيشتر در قتل يک مرد مشاركت داشته باشند، در صورتی كه ولی بخواهد می تواند همه آن ها را قصاص كند. در اين صورت دو تن از آن ها به جای آن يک مرد كشته می شوند، اما برای كشتن نفر سوم و چهارم بايد ابتدا ولی دم فاضل از ديه آن ها را بپردازد تا بتواند آن ها را قصاص كند.

فلو كن ثلاثا فقتلهن رد عليهم دية امرأة؛ اگر سه زن، يک مرد را كشته باشند و ولی بخواهد هر سه را بكشد، چون يک زن اضافه می كشد، بايد ديه يک زن را به اين سه زن بدهد تا آن ها بين خودشان به طور مساوی تقسيم كنند.

أو أربعا وهكذا؛ اگر چهار زن، يک مرد را كشته باشند و ولی بخواهد هر چهار نفر را قصاص بكند، ابتدا بايد ديه دو زن را بدهد تا آن ها به طور مساوی بين خودشان تقسيم كنند، آنگاه هر چهار نفر كشته می شوند.

ولو اختار فی الثلاث قَتْلَ اثنتينِ ردت الباقيةُ ثلثَ ديته بينَ المقتولتين بالسوية لأن ذلك هو الفاضل لهما عن جنايتهما وهو ثلثُ ديتهما؛ اگر ولی دم بخواهد از ميان سه زنی كه در قتل اشتراک داشته اند، دو زن را قصاص كند، در اين صورت زن سوم كه زنده می ماند بايد بهای جنايت خودش را به اندازه جنايتی كه كرده است، به اوليای زنانی كه قصاص می شوند، بپردازد. در اينجا جنايتی كه او كرده است به اندازه ثلث است. پس بايد ثلث ديه يک مرد را به آن دو بدهد.

أو قَتَلَ واحدةً وعلی الولی نصف دية الرجلِ وكذا قياس الباقی؛ اگر ولی دم بخواهد يكی از زنان را قصاص كند، آن دو زنی كه زنده می مانند بايد هر كدام ثلث ديه يک مرد را به اوليای زنی كه قصاص می شود، بپردازند و ولی دم نيز بايد نصف ديه مرد را بدهد. در اينجا فرض بر اين است كه مردی هم با زن ها شريک بوده است. اگر يک مرد با چهار زن در قتل شريک باشد يا يک مرد با پنج زن شريک باشد، بايد مابه التفاوت جنايت هر كدام از آن ها محاسبه و پرداخت شود تا كشتنشان بر ولی دم جايز شود.