امكانات مهم زبان SQL

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
پایگاه داده
مقاله بعدی:توابع جمعی
مقاله قبلی:حساب رابطه ای

امکانات زبان sql

  • دستورات تعريف داده‌ها
  • دستورات مجازشماري
  • دستورات پردازش داده‌ها
  • دستورات پردازش داده‌ها به طور ادغام‌شدني
  • دستورات نوشتن ماژول و رويه
  • دستورات كنترل جامعيت
  • دستورات كنترل تراكنشها

دستورات تعريف داده‌ها

1- تعريف شما :

CREATE SCHEMA

AUTHORIZATION USER

{base – table definition , view definition , grant-operation }

2- انواع داده‌اي:

CHARACTER[(length)]

INTEGER

DECIMAL [(precision[,scale])]

SMALLINT

DOUBLE PRECISION

REAL

FLOAT [(precision)]

NUMERIC [(precision[,scale])]

3- دستور ايجاد جدول :

CREATE SCHEMA

AUTHORIZATION …

CREATE TABLE …

4- دستور حذف جدول:

DROP TABLE table-name

5- دستور ايجاد و حذف ديد:

CREATE VIEW …

DROP VIEW …

6- دستور مجاز شماري:

GRANT , REVOKE

با اين دستور GRANT حق انجام يك يا بيش از يك عمل به كاربر (كاربراني) داده مي‌شود و با دستور REVOKE این امتیاز پس گرفته می شود.

دستورات پردازش داده ها :

1- دستور بازيابي ( SELECT ):

SELECT [ALL | DISTINCT] item(s)-list

FROM table(s)-name

[WHERE condition(s) on rows]

[GROUP BY column(s)]

[HAVING conditions(s) on groups]

[ORDER BY column(s)]

Untitle6.jpg

Untitle7.jpg


Untitle8.jpg


Untitle9.jpg

Untitle10.jpg

Untitle11.jpg

Untitle12.jpg

JOIN.jpg

Jadval00.jpg

Join2.jpg

Pey.jpg

2- دستورات عمليات ذخيره‌سازي

براي انجام عمليات سه‌گانه ذخيره‌سازي سه دستور DELETE، INSERT و UPDATE وجود دارد.

دستور UPDATE

شكل كلي اين دستور چنين است:

UPDATE table-name

SET column=value [,column=value, …]

[WHERE Condition(s)]

مثال: تعداد واحد درسهاي عملي را يك واحد كاهش دهيد.


UPDATE COT

SET CREDIT = CREDIT-1

WHERE COTYPE = ‘p’;

Jadvjpg.jpg

دستور DELETE

شكل كلي اين دستور چنين است:

DELETE

FROM table-name

[WHERE Cond(s)]

مثال: درسهاي دانشجوي با شماره 78110555 را در ترم دوم سال 79-78 حذف كنيد.(با استفاده از جدول بالا)

DELETE

FROM STCOT

WHERE STID=‘78110555’


AND TR=‘2’

AND

YRYR=’78-79’;

دستور INSERT

اين دستور دو شكل كلي دارد:


INSERT INTO table-name

Values (one row);

INSERT INTO table-name

Subquery;

در شكل دوم، تعدادي سطر در جدول درج مي‌شوند.

مثال: اطلاعات درسي زير را در جدول درج نمائيد.

<78110888,COM888,2,78-79,12>

INSERT INTO STCOT

VALUES (‘78110888’, ‘COM888’, 2, 78-79, 12)

درج ناقص:

INSERT INTO STCOT

(STID, COID)

VALUES

(‘78110888’, ‘COM888)