انواع متغیرها

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
برنامه نویسی پیشرفته
مقاله بعدی:درس:برنامه نویسی پیشرفته
مقاله قبلی:ساختارهای تصمیم


انواع متغیرها:

1- متغیرهای محلی (local): متغیرهایی هستند که در درون یک بلوک تعریف می شوند و حوزه قلمرو و طول عمر استفاده از آنها از هنگام تعریف تا آخر بلوک که در آن تعریف شده اند، می باشد.

2- متغیرهای سراسری (global): متغیرهایی هستند که در خارج از بلوک و توابع تعریف می شوند و حوزه استفاده از آنها از هنگام تعریف تا انتهای برنامه می باشد. محل تعریف متغیر سراسری قبل از main است.


نکته
امضای توابع نیز می تواند به صورت سراسری تعریف شود.


مثال: برنامه ای بنویسید که کاربرد متغیرهای سراسری را نشان دهد. این برنامه دو عدد را از ورودی خوانده و به تابع power_fact ارسال می کند در این تابع عدد اول را به توان عدد دوم می رساند و فاکتوریل عدد اول را حساب می کند و در برنامه اصلی آنها را چاپ می کند. خروجی اول را با return بر می گردانیم و خروجی دوم را به درون یک متغیر سراسری می ریزیم (زیرا در زبان c توابع یک خروجی دارد).


#include <iostream>
#include <conio.h>

int power_fact(int a,int b);
int f=1;

void main(void)
 {
  int a,b,z;
  cin>>a>>b;
  z=power_fact(a,b);
  cout<<"a^b"<<z<<"a!"<<f;
 }

int power_fact(int a, int b)
 {
  int k=1,i;
  for(i=1;i<=b;i++)
   k=k*a;
  for(i=1;i<=a;i++)
   f=f*i;
  return k;
 }