ايجاد يك نمودار رابطه – موجوديت

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
مهندسی نرم افزار2
مقاله بعدی:ايجاد يك مدل جريان داده ها
مقاله قبلی:مدل سازی رفتاری

ايجاد يك نمودار رابطه – موجوديت

گامهايي كه براي ساختن اين نمودار لازم است عبارتند از :

 1. در طول فراخواني نيازمنديها از مشتريان خواسته ميشود تا ليستي از مواردي را كه در روند كار وجود دارند تهيه نمايد.
 2. مشتري و تحليلگر با درنظر گرفتن اشياء واستفاده از آنها در يك زمان مشخص تعيين ميكنند كه آيا رابطه اي ميان شيء داده اي و سايراشياء وجود دارد يا خير؟
 3. درهرزمان و هرمرحله اي كه رابطه اي وجود داشته باشد، مشتري وتحليلگر يك يا چند جفت رابطه – موجوديت را ايجاد ميكنند.
 4. براي هريك از جفتهاي رابطه – شيء ، تعداد مدخلهاي رابطه اي و مداليته مشخص ميشود .
 5. مراحل 2 تا 4 به طور متناوب و تكراري انجام ميشوند تا تمام جفتهاي رابطه – شيء به طور كامل تعيين شوند .
 6. صفات خاصه هر يك از اشياء رابايد تعريف و مشخص نمود.
 7. نمودار موجوديت – رابطه رسمي شده ومجددا بررسي ميشود.
 8. مراحل 1 تا 7 تا تكميل مدلسازي داده ها تكرار ميشوند .

برای نشان دادن موارد مصرف و کاربرد این دستورالعمل های اولیه از مثال سیستم های امنیتی خانه امن استفاده خواهد شد.

لیستی از موارد ذیل با این مساله در ارتباط هستند:

 • صاحب خانه
 • صفحه کنترل
 • حسگرها
 • سیستم های حفاظتی
 • خدمات نظارت کننده


Security home.PNG