بررسی بند "ب" و "ج" ماده 206

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

ﺑﺮﺧﻼف اﻏﻠﺐ ﺟﺮاﺋﻢ، ﻛﻪ رﻛﻦ رواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﺪ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪ اﺳﺖ، ﺑﺮﺧﻲ از رﻓﺘﺎرﻫﺎ در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﺪ و ﻏﻴﺮﻋﻤﺪ، ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ دارﻧﺪ. ﺑـﺮاي‬‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﺪ (ﻣﺎدة205 ق.م.ا) و ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪ (ﻣﺎدة 605 ق.م.ا) ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻴﺰان‬‬ ‫ﻣﺠﺎزات و ﻋﻨﻮان ﺟﺮم در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻔﺎوت دارد.‬‬

‫اﻣﺎ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎﻻت ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ داراي رﻛﻦ رواﻧﻲ ﻋﻤﺪ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺎدة 602 ق.م.ا ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻛﻪ‬‬ ‫در ﺑﻨﺪ "اﻟﻒ" رﻛﻦ رواﻧﻲ، ﻋﻤﺪ و در ﺑﻨﺪ "ب" و "ج" ﻏﻴﺮﻋﻤﺪ اﺳﺖ. در دو ﺑﻨﺪ اﺧﻴﺮ در واﻗﻊ ﻧﺤﻮة رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ، ﻳﻌﻨﻲ رﻛﻦ ﻣـﺎدي، اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ،‬‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻋﻤﺪي ﻣﻲدﻫﺪ. ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دو ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ.‬‬