بيان نظر قائلان به رجم لواط كننده محصن

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:تكرار تفخيذ
مقاله قبلی:تفخيذ

نظر قائلان به رجم لواط كننده محصن

(وقيل يرجم المحصن) ويجلد غيره؛ بعضی از فقها فرموده اند كه اگر لواط كننده محصن باشد ، او را رجم می كنند و اگر محصن نباشد ، او را تازيانه می زنند.

جمعاً بين رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: « حد اللوطی مثل حد الزانی » و قال: « إن كان قد أحصن رجم و إلّا جلد » وقريب منها رواية حماد بن عثمان، وبين ما روی من قتل اللائط مطلقا؛ دليل آن هم روايت علاء بن فضيل از امام صادق (عليه السلام ) است كه آن حضرت می فرمايند: « حد لواط كننده مثل حد زناكننده است. » سپس می فرمايند: « اگر محصن باشد، سنگسار می شود و اگر محصن نباشد، جلد می شود.[۱] »

روايات حماد بن عثمان نيز شبيه اين روايت است . با اين حال روايتی هم داريم كه مضمون آن اين است كه لائط را، چه محصن و چه غيرمحصن، می كشند. اما چون در روايت علاء بن فضيل گفته شده است كه وقتی كشته می شود كه محصن باشد و اگر محصن نباشد؛ جلد می شود؛ مقتضای جمع ميان اين روايتها اين است كه بين محصن و غيرمحصن تفاوت قائل شويم.

وقيل يقتل مطلقاً لما ذكر؛ برخی از فقها به سبب رواياتی كه از آنها استفاده می شود كه لائط مطلقا كشته می شود، فرموده اند كه لواط كننده چه محصن و چه غيرمحصن، كشته می شود.

شارح می فرمايد: والأخبار من الطرفين غير نقية السند، والمتيقن المشهور والأصل عدم أمر آخر؛ اسناد اخبار دو طرف دقيق و سالم نيستند و قدر متيقّن نظر مشهور است و اصل هم اين است كه امر ديگری در آن شرط نيست و اعتبار ندارد.پاورقی

  1. وسائل الشيعه، ج ١٨ ، ص ۴١۶ ، ح ٢