بيان نظر قائلان به رجم مساحقه كننده محصن

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:تكرار مساحقه
مقاله قبلی:مجازات كودک و مجنون مساحقه كننده

نظر قائلان به رجم مساحقه كننده محصن

وقيل: ترجم مع الإحصان؛ برخی گفته اند كه زن بالغ را در صورتی كه محصن باشد، رجم می كنند.

لقول الصادق (عليه السلام): « حدها حد الزانی » ورد بأنه أعم من الرّجم فيحمل علی الجلد جمعاً؛ اين حكم به دليل روايت امام صادق (عليه السلام ) است كه فرمود: « حد مساحقه ، حد زناكننده است. » بنابراين اگر محصن باشد ، بايد مانند زناكار رجم شود . ولی اين استدلال درست نيست ؛ چرا كه عبارت « حدها حد الزانی » دلالت بر رجم ندارد و اعم از رجم است . بنابراين، بايد در اين روايت بگوييم كه مراد از حد ، حد جلد ، يعنی صد تازيانه است نه رجم. بدين ترتيب می توان ميان روايات جمع برقرار كرد.