ب)ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﺎ ﺗﺮك ﻓﻌﻞ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻳﺮان و از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮقداﻧﺎن

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ اﻳﺮان، ﻣﺎدة 602 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻜﻔﻞ ﺑﻴﺎن ﻣﻮارد ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪي اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺧـﺎص‬‬‬ ‫وﺟﻮد دارد اﺷﺎره اي ﻧﻜﺮده، ﺑﻠﻜﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﺎده ﻧﻴﺰ در آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدي ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻤﻲدﻫﻨﺪ، زﻳﺮا در ﻫﺮ ﺳـﻪ ﺑﻨـﺪ از ﻣـﺎدة 602‬‬‬ ‫ﺳﺨﻦ از "اﻧﺠﺎم ﻛﺎري" اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﻮد.‬‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن در ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت ﺧﻮد و ﺷﺮح ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺮك ﻓﻌﻞ را ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدي ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ، اﻣﺎ دﻟﻴﻠﻲ ﺑـﺮ آن اﻗﺎﻣـﻪ ﻧﻜـﺮده اﻧـﺪ.‬‬‬ ‫آﻧﺎن ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎدة 602 ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻧﺪاده اﻧﺪ.‬‬‬