تجزیه سازی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
مهندسی نرم افزار2
مقاله بعدی:ساختار داده ها
مقاله قبلی:سلسله مراتب کنترل

تجزیه سازی

تجزيه افقي: شاخه هاي جداگانة سلسله مراتب پيمانه اي را براي هريک از وظايف اصلي برنامه تعيين مي‍کند. ساده ترين شيوة تقسيم بندي افقي، سه بخش را تعيين مي‍کند که عبارتند از: ورودي، تغيير و تبديل داده ها و خروجي

تجزيه عمودي (فاکتوري): بيانگر آنند که کنترل (تصميم گيري) و کار بايد در ساختار برنامه توزيعي بالا به پايين داشته باشد. پيمانه هاي سطح بالا بايد اعمال کنترلي را انجام داده و کار فرآيندي کمي را عهده دار شوند. پيمانه هاي واقع در قسمت پايين ساختار کارگراني باشند که همه کارهاي ورودي، محاسبه و خروجي را انجام دهند.


مزایای تجزیه افقی

  • منجر به نرم افزاري مي‍شود که آزمون آن آسان‍تر است.
  • منجر به نرم افزاري مي‍شود که نگهداري و حفظ آن آسان‍تر است.
  • منجر به نرم افزاري مي‍شود که انتشار آن از پيامدهاي جنبي کمتري برخوردار است.
  • نرم افزاري را ايجاد مي‍کند که بسط و توسعه آن ساده تر است.


ویژگی تقسیم بندی عمودی

ويژگي تغيير در ساختارهاي برنامه، ضرورت تقسيم بندي عمودي را توجيه مي‍کند.

تغيير در پيمانه کنترل، احتمال توليد تاثيرات جانبي را در پيمانه هاي تابع بالاتر می برد. اما تغيير در يک پيمانه کارگر با فرض سطح پايين آن در ساختار، احتمال ايجاد اثرات جانبي را کمتر مي‍کند.

تغييرات در برنامه هاي کامپيوتر، تغييرات ورودي و محاسبه يا تبديل، و خروجي را در پي دارد.