تحقيقات مقدماتی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
آیین دادرسی کیفری
مقاله بعدی:تعقيب جرم
مقاله قبلی:كشف جرم
آیین دادرسی کیفری
Private international law.jpg
مشخصات درس
عنوان درس آیین دادرسی کیفری
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی حقوق
سرفصل های درس
کلیات
دادسرا
تحقيقات مقدماتی
جمع آوری دلايل ( 1)
جمع آوری دلايل ( 2)
قرارهای تأمين
قرار بازداشت موقت (1)
قرار بازداشت موقت (2)
تناسب تأمین
قرارهای نهايی
مرور زمان قرار منع تعقيب _ قرار مجرميت
كيفرخواست(1)
كيفرخواست(2)

هرگاه جرمی كشف شد، مرحله دوم كار آغاز می شود. مرحله دوم همان مرحله تحقيقات مقدماتی است . تحقيقات مقدماتی مهم ترين مرحله در دادرسيهای جزايی است. منظور از تحقيقات مقدماتی، اين است كه بايد سه گروه اعمال مستقل قضايی انجام شود كه عبارت اند از: الف) جمع آوري دليل؛

ب) جلوگيری از فرار يا مخفی شدن متهم؛

ج) اظهار نظر نهايی درباره اينكه متهم بزهكار است يا خير.

اين اعمال قضايی پايه و اساس تحقيقات مقدماتی است. در دادرسی هايی كه بر مبنای دادسرا انجام می گيرد، اين تحقيقات در دادسرا آغاز می شود و يك نفر قاضی اين تحقيقات را انجام می دهد. اين فرد در زمانهای گذشته مستنطق ناميده می شد و بعدها بازپرس و در حال حاضر بازپرس يا قاضی تحقيق نام دارد. از اين رو، هر سه اين واژه ها برای يك فرد به كار می رود.