تحلیل طراحی های انواع معماری های جایگزین

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
مهندسی نرم افزار2
مقاله بعدی:نگاشت نیازمندی ها در یک معماری نرم افزار
مقاله قبلی:سبک های معماری

تحلیل طراحی های انواع معماری های جایگزین

وقتی یک یا چند سبک معماری برای سیستم پیشنهاد شد از روش تحلیل توازن معماری برای ارزیابی کارایی آن معماری پیشنهاد شده استفاده می شود.

این روش با تعیین میزان حساسیت روش های کیفی در مکانیزم های مختلف روش درست را که مطابق با خواص معماری است پیدا می کند.


نکته
برای انتخاب بهترین معماری از روش تحلیل توازن معماری استفاده می کنیم.


یک شیوه تحلیل توازن معماری

موسسه مهندسی نرم افزار(SEI) روش ATAM یا روش تحلیل توازن معماری را ارائه کرده و فرآیند ارزیابی مکرر را برای معماری های نرم افزاری به وجود آورده است.

فعالیت های تحلیل طراحی ATAM عبارتند از:

 • جمع آوری طرح ها (سناریو ها)
 • بدست آوردن نیازمندیها ، محدودیتها و توصیف محیط
 • توصیف سبک ها / الگوهای معماری که برای بررسی طرح ها و نیاز ها انتخاب شده اند که باید با استفاده از دیدگاه های معماری مورد توصیف قرار داد مثل:
  • دیدگاه پیمانه: برای تحلیل کارهای تخصیصی مربوط به جزء و درجه ای که نسبت به آن اطلاعات مخفی شده بازیابی می شوند.
  • دیدگاه پردازشی: برای تحلیل عملکرد سیستم.
  • دیدگاه جریان داده ای: برای تحلیل مقداری که نسبت به آن کار معماری، نیازمندی های کارکردی را مرتفع می سازد.
 • ارزیابی صفات خاصه کیفی با در نظر گرفتن هر صفت خاصه بطور جداگانه
 • شناسایی حساسیت صفات خاصه به صفات خاصه مختلف معماری برای سبک بخصوصی.
  • صفت خاصه ای که تا حد زیادی تحت تاثیر تنوع معماری قرار دارد،"نقاط حساسیت" نامیده می شود.
 • متخصصان با استفاده از تحلیل حساسیت که در مرحله 5 صورت گرفته، معماری کاندیدا را پیشنهاد می کنند.

رهنمود کمی برای طراحی معماری

یکی از مشکلات بی شماری که در پیش روی مهندسین نرم افزار در طول فرایند طراحی قرار دارد کمبود کلی روش های کمی برای ارزیابی کیفیت طرح های پیشنهادی است. روش ATAM نمایانگر یک رهیافت مفید و البته کیفی در تحلیل طراحی است.

آسادا یکسری مدل های ساده پیشنهاد کرد که به طراح در تعیین مقداری که نسبت به آن معماری خاصی معیارهای خوب از پیش تعریف شده ای را مرتفع می سازد، کمک می کند. این معیارها که گاهی به آن ابعاد طراحی می گویند، اغلب در برگیرنده روش های کیفی تعریف شده در بخش آخر هستند یعنی قابلیت اطمینان، عملکرد، ایمنی، قابلیت نگهداری، انعطاف پذیری، آزمون پذیری، قابلیت حمل، قابلیت کاربرد مجدد و عمل در همکاری با دیگر قسمت ها.

انواع مدل ها از نظر آسادا

1)مدل تحلیل طیف : یک طراحی معماری را از نظر خوب بودن طیف ، از بهترین تا بدترین طراحیهای ممکن ، ارزیابی می کند.

Is = [ ( S – Sw ) / ( Sb - Sw ) ] * 100

Imp = Is1/Is2

Is : شاخص طیف

S : جمع امتیاز کل

Sw : بدترین امتیاز موردی

ُSb : بهترین امتیاز موردی

Imp : شاخص پیشرفت

Is1 و Is2 : دو سیستم مورد طراحی

2)مدل تحلیل انتخاب طراحی: نیازمند مجموعه ای از ابعاد طراحی است که باید تعریف شوندسپس معماری پیشنهادی ارزیابی می گردد تا تعداد ابعاد طراحی که در مقایسه با سیستم ایده آل بدست می آید ، تعیین گردد.

d = ( Ns / Na ) * 100

d : شاخص انتخاب طراحی

Ns :تعداد ابعاد بدست آمده از معماری پیشنهادی

Na :کل ابعاد


نکته
هر چه شاخص انتخاب طراحی بیشتر باشد ، رهیافت های معماری پیشنهادی به سیستم ایده آل نزدیکتر می شود .


پیچیدگی معماری

یک روش مفید برای ارزیابی پیچیدگی کلی معماری پیشنهادی ، عبارتست از در نظر گرفتن وابستگی میان اجزا درون معماری که این وابستگی ها ناشی از جریان اطلاعات درون سیستم 3 نوع وابستگی در سیستم به وجود می آورند :

 • 1)وابستگی مشترک :

نمایانگر ارتباطات وابستگی در میان مصرف کنندگانی هستند که از منبع یکسان استفاده کرده یا تولیدکنندگانی که برای مصرف کنندگان اطلاعات یکسان تولید می کنند. مثلا در مورد دو جزءu و v اگر u و v به اطلاعات یکسان ارجاع دهند یک رابطه وابستگی مشترک میان این دو وجود دارد.

 • 2)وابستگی جریان :

اگر میان تولید کننده و مصرف کننده ارتباط وجود داشته باشد این دو دارای وابستگی جریان می باشند مثلا در دو مورد u و v اگر u به وسیله پارامترهایی با v ارتباط برقرار کند در این صورت یک جریان وابستگی میان این دو وجود دارد.

 • 3)وابستگی مقید شده :

نمایانگر محدودیت ها در جریان نسبی کنترل میان مجموعه ای از فعالیت ها هستند مثلا دو جزء u و v در یک زمان نمی توانند اجرا شوند پس یک رابطه وابستگی محدود شده میان آن ها وجود دارد ( یعنی ابتدا باید یک قسمت اجرا شود بعد قسمت بعدی انجام گیرد )