تخفيف و تشديد تامين

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
آیین دادرسی کیفری
Private international law.jpg
مشخصات درس
عنوان درس آیین دادرسی کیفری
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی حقوق
سرفصل های درس
کلیات
دادسرا
تحقيقات مقدماتی
جمع آوری دلايل ( 1)
جمع آوری دلايل ( 2)
قرارهای تأمين
قرار بازداشت موقت (1)
قرار بازداشت موقت (2)
تناسب تأمین
قرارهای نهايی
مرور زمان قرار منع تعقيب _ قرار مجرميت
كيفرخواست(1)
كيفرخواست(2)

در تمامی مراحل دادرسی ها و تحقيقات مقدماتی بايد به تناسب تأمين توجه شود و تناسب تأمين تنها در هنگام صدور قرار تأمين رعايت نمی شود. از اين رو قانون گذار دو راه حل ارائه می دهد؛ تخفيف تأمين و تشديد تأمين.

1- قرار تخفيف تأمين مقام قضايی پس از صدور قرار تأمين می تواند به علت تغيير شرايط پرونده و به وجود آمدن عوامل مخففه قرار صادره را تخفيف دهد ؛ زيرا بدين وسيله نوع و ميزان تخفيف با اوضاع جديد و معيارهای تازه متناسب و سازگار می شود. اگر در هنگام تحقيقات مقدماتی ، شرايط و اوضاع خاصی در پرونده به وجود آيد ، قرار تخفيف تأمين صادر می شود. به عنوان مثال اگر شاكی خصوصی گذشت كند و يا اگر متهم به علت مدت زمان طولانی زندانی شدن، به ناراحتی روانی دچار شود، می توان در ميزان تأمين تجديد نظر كرد و آن را با اوضاع جديد سازگار نمود. تخفيف تأمين در تمامی مراحل تحقيقات مقدماتی و دادرسی می تواند اعمال شود.

2 تشديد تأمين منظور از تشديد تأمين اين است كه قرار صادره درباره متهم ملغی و به قراری شديدتر تبديل شود . اين عملكرد نقطه مقابل قرار تخفيف تأمين است. زيرا به موجب تخفيف تأمين ، قرار صادر شده به قراری خفيف تر تبديل می شود اما در تشديد تأمين قرار صادر شده به قراری شديدتر تبديل می گردد. از آنجا كه قرار تشديد تأمين با حقوق و آزادی های متهم مغايرت دارد بايد به طور كامل موجه و مدلل باشد و يك علت قانونی يا قضايی آن را ايجاب كند . به عنوان مثال هنگامی كه مصدوم در بيمارستان است درباره متهم قرار كفالت صادر می شود اما دو روز بعد كه گزارش فوت مصدوم می رسد بايد با توجه به اوضاع جديد، قرار تأمين را تشديد كرد؛ به عنوان مثال ميتوان قرار كفالت صادره را به قرار وثيقه تبديل نمود