تسبیب در قتل(گفتار اول)

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

‫در ﻛﺘﺐ ﺣﻘﻮﻗﻲ راﺑﻄﺔ ﺳﺒﺒﻴﺖ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:‬‬

الف)در ﺑﺤﺚ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدي ﺟﺮم، ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺸﺨﻴﺺ راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدي و ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎنآور، ﺑﺤﺚ از ﻋﻠﻴﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد.‬‬

ب) در ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ، راﺑﻄﺔ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﻞ ﺷﺨﺺ و ﺿﺮري ﻛﻪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﺳﻪﮔﺎﻧﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺳﺖ.‬‬

ج) در ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ در ﺑﺤﺚ ﺿﻤﺎن ﻗﻬﺮي، از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺴﺒﻴﺐ در ﻣﺎدة 307 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ در ﻛﻨﺎر ﻏﺼﺐ، اﺗﻼف و اﺳﺘﻴﻔﺎء، از ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺿﻤﺎن ﻗﻬﺮي ﺷﻤﺮده‬‬‫ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺑﺤﺚ از آن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.‬‬

‫در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺤﺚ ﺗﺴﺒﻴﺐ در ﻛﺘﺎب دﻳﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺴﺒﻴﺐ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.‬‬ ‫دو ﻛﺘﺎب ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻮﺷﺘﺔ دﻛﺘﺮ ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن و ﺗﺴﺒﻴﺐ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮي اﺛﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه، در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻴﺰ در‬‬ ‫ﺧﺼﻮص ﻋﻠﻴﺖ در ﻗﺘﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣﻘﻮق ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.‬‬