تسبیب در قتل(گفتار سوم)

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

متن قالب‌بندی‌نشده اینجا وارد شود ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ ﮔﺎه واﺣﺪﻧﺪ و ﮔﺎه ﻣﺘﻌﺪد؛ ﮔﺎه در ﻃﻮل ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺎه در ﻋﺮض ﻫﻢ؛ ﮔﺎه ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و .... در ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.‬‬

Sovar ghatl.PNG


‫ﺻﻮرت اول: "اﻟﻒ" ﻛﺴﻲ را ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ.‬‬

‫ﺻﻮرت دوم: "اﻟﻒ"، "ب" را زﺧﻤﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ، وﻟﻲ "ج"، "ب" را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ.‬‬

‫ﺻﻮرت ﺳﻮم: "اﻟﻒ" و "ب" ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ "ج" را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻲرﺳﺎﻧﻨﺪ.‬‬

‫ﺻﻮرت ﭼﻬﺎرم: "اﻟﻒ" ﻣﺎدة ﺳﻤﻲ را ﺑﻪ "ب" ﻣﻲدﻫﺪ و "ب" ﻛﻪ از ﺳﻤﻲ ﺑﻮدن آن ﺑﻲاﻃﻼع اﺳﺖ، آن را ﻣﻲﺧﻮرد.‬‬

‫ﺻﻮرت ﭘﻨﺠﻢ: "اﻟﻒ" ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ، "ب" را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ "ج" وا ﻣﻲدارد. ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺮﺧﻲ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻘﺶ "اﻟﻒ" و "ب" ﻣﺴﺎوي اﺳﺖ.‬‬

‫ﺻﻮرت ﺷﺸﻢ: "اﻟﻒ" ﭼﺎﻫﻲ ﺣﻔﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ "ب" در آن ﺳﻘﻮط ﻛﻨﺪ، وﻟﻲ "ج" دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮده و "ب" را ﺑﻪ درون ﭼﺎه ﻣﻲاﻧﺪازد.‬‬

‫ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﻢ: "اﻟﻒ"، "ب" را در ﺑﻴﺎﺑﺎن رﻫﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ از ﺳﺮﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﻲﺷﻮد، ﻳﺎ »ب« را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻴﻮان درﻧﺪهاي ﻣﻲاﻧﺪازد و ﺣﻴﻮان "ب" را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ.‬‬

‫ﺻﻮرت ﻫﺸﺘﻢ: ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت ﻛﺬب ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ "ب" ﻣﺤﻜﻮم و اﻋﺪام ﺷﻮد.‬‬

‫ﺻﻮرت ﻧﻬﻢ: ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﭼﺎﻫﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ "ب" در آن ﺳﻘﻮط ﻛﻨﺪ، وﻟﻲ "ج" دﺧﺎﻟﺖ ﻛﺮده و "ب" را ﺑﻪ درون ﭼﺎه ﻣﻲاﻧﺪازد.‬‬

‫ﺻﻮرت دﻫﻢ: ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ "اﻟﻒ" را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ "ب" اﻛﺮاه ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺮﺧﻲ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻘﺶ اﻛﺮاهﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و "اﻟﻒ" در ﻗﺘﻞ ﻳﻜﺴﺎن و ﻣﺴﺎوي اﺳﺖ.‬‬

‫ﺻﻮرت ﻳﺎزدﻫﻢ: ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻴﻮان درﻧﺪهاي ﻣﻲاﻧﺪازﻧﺪ.‬‬

‫ﺻﻮرت دوازدﻫﻢ: "اﻟﻒ" ﭼﺎﻫﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ و »ب« ﺳﻨﮕﻲ در ﻛﻨﺎر آن ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ و "ج" در آن ﭼﺎه ﺳﻘﻮط ﻣﻲﻛﻨﺪ.‬‬