جنبه شکلی اسناد تجاری

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق تجارت
مقاله بعدی:تبعیت از مقررات خاص مرور زمان
مقاله قبلی:قابلیت نقل و انتقال

ویژگی دوم جنبۀ شکلی اسناد تجاری است. برخلاف اسناد عادی دیگر، قانون‌گذار تجارت برای اسناد تجاری شرایط شکلی خاصی را مقرر داشته است که در تنظیم سند و صدور آن باید رعایت شود (مادۀ 223 در مورد برات، 308 در مورد سفته و 310 و 311 در مورد چک).

ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی آن است که سند صادره سند تجاری محسوب نشده و از مزایای اسناد تجاری برخوردار نمی‌باشد. همان‌گونه که مادۀ 226 ق.ت به عنوان ضمانت اجرا و Sanction مادۀ 223 ق.ت می‌گوید:

«در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2ـ3ـ4ـ5ـ6ـ7 و 8 مادۀ 223 نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهد بود.»

در خصوص ضمانت اجرای شرایط صدور سفته و چک می‌توان به تبصرۀ مادۀ 319 ق.ت استناد کرد که می‌گوید: حکم فوق (امکان نداشتن طرح دعوی مطالبۀ سند تجاری و امکان طرح دعوی مدنی علیه کسی که به ضرر دارنده از سند استفادۀ بدون جهت کرده است) در موردی نیز جاری است که برات یا فته‌طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را نداشته باشد.