حكم خوابيدن دو زن برهنه در زير يک لحاف

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:حكم مساحقه زن با يک دختر پس از آميزش با همسر خود
مقاله قبلی:تأثير توبه بر اجرای حد مساحقه

حكم خوابيدن دو زن برهنه در زير يک لحاف

(وتعزّر الأ جنبيتان إذا تجردتا تحت أزار) بما لا يبلغ الحد؛ اگر دو زن اجنبی به صورت برهنه زير يک لحاف بخوابند، تعزير می شوند. به گونه ای كه اين تعزير به اندازه حد نرسد؛ يعنی حداكثر 99 تازيانه می زنند؛ زيرا بيشتر از آن حد كامل محسوب می شود كه صد تازيانه است.

(فإن عزرتا مع تكرر الفعل مرتين حدتا فی الثالثة)؛ اگر دو بار اين فعل تكرار شود و در هر بار تعزير شوند، در بار سوم صد تازيانه به آنها می زنند. پس در مرتبه اول تنها 99 ضربه تعزيری می زنند، در مرتبه دوم نيز همين منوال، اما در مرتبه سوم صد تازيانه به آنها می زنند.

فإن عادتا عزّرتا مرتين ثم حدتا فی الثالثة (وعلي هذا) أبداً؛ اگر باز هم اين فعل را تكرار كنند، دوباره 99 ضربه در مرتبه اول، و 99 ضربه در مرتبه دوم و صد تازيانه در مرتبه سوم به آنها می زنند. يعنی هرچه تكرار كنند ، حكم اين است كه در مرتبه اول و دوم با 99 ضربه و در مرتبه سوم با صد تازيانه آنها را جلد می كنند، ولی در هر صورت آنها را نمی كشند.

وقيل: تقتلان فی الثالثة وقيل: فی الرابعة. والمستند ضعيف؛ برخی گفته اند كه دو زنی را كه پهلوی هم بخوابند، در مرتبه سوم می كشند. بعضی هم گفته اند كه در مرتبه چهارم می كشند. اما مستند اين اقوال به طور كلی ضعيف است و نمی توان به آنها عمل كرد.

وقد تقدم وجه التقييد بالأجنبيتين؛ قيد اجنبی بودن نيز پيشتر نقد شد و گفته شد كه تفاوتی ميان خويشاوند و غيرخويشاوند وجود ندارد.