درس:آیین دادرسی کیفری

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
آیین دادرسی کیفری
Private international law.jpg
مشخصات درس
عنوان درس آیین دادرسی کیفری
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی حقوق
سرفصل های درس
کلیات
دادسرا
تحقيقات مقدماتی
جمع آوری دلايل ( 1)
جمع آوری دلايل ( 2)
قرارهای تأمين
قرار بازداشت موقت (1)
قرار بازداشت موقت (2)
تناسب تأمین
قرارهای نهايی
مرور زمان قرار منع تعقيب _ قرار مجرميت
كيفرخواست(1)
كيفرخواست(2)

فصل اول:کلیات

بخش اول : تعريف آيين دادرسی كيفری و ويژگيهای آن

معنای واقعی تشريفاتی بودن آيين دادرسی كيفری

بخش دوم : مراحل پنج گانه دادرسيهای جزايی

كشف جرم

تحقيقات مقدماتی

تعقيب جرم

دادرسيهای جزايی

اجرای احكام

بخش سوم :آشنايی با مفهوم آيين دادرسی در ايران و تفاوت آن با ساير كشورها

بخش چهارم :روشهای مختلف دادرسيهای جزايی

بخش پنجم :تحول آيين دادرسی كيفری در كشور ايران

دوران پيش از اسلام يا دوران باستان

دوران اسلام

دوران مشروطيت

دوران انقلاب اسلامی

بخش ششم :منابع و مآخذ آیین دادرسی کیفری

فصل دوم:دادسرا

بخش اول :تعريف دادسرا

بخش دوم :تاريخچه دادسرا

تاريخچه دادسرا در دنيا

تاريخچه دادسرا در ايران

بخش سوم :مقامات دادسرا

دادستان و وظايف او

معاون دادسرا

داديار

بازپرس

بخش چهارم :ويژگی مقامات دادسرا

بين مقامات قضايی دادسرا سلسله مراتب وجود دارد

بخش پنجم :وظايف دادسرا

تعقيب جرايم

فصل سوم:تحقيقات مقدماتی

بخش اول :تعريف تحقيقات مقدماتی

بخش دوم :ويژگيهای تحقيقات مقدماتی

سريع انجام شدن تحقيقات مقدماتی

غيرعلنی بودن تحقيقات مقدماتی

كتبی بودن تحقيقات مقدماتی

غير تدافعی بودن تحقيقات مقدماتی

فصل چهارم :جمع آوری دلايل ( 1)

بخش اول :تعريف دليل

بخش دوم :مراحل تكامل دليل در امور كيفری

دوره باستان يا دوره قديم

دوران دلايل مذهبی

دوران دلايل قانونی

دوران دلايل معنوی

دوران دلايل علمی

بخش سوم :روش حاكم بر دليل كيفری در حقوق ايران

نکته مهم

پنجم :جمع آوری دلايل ( 2)

بخش اول :احضار و جلب متهم

احضار متهم

احضارنامه

جلب متهم

تفاوت احضار با جلب

بخش دوم :بازجويی از متهم

تامين امنيت قضايی

تفهيم اتهام

چگونگی بازجويی از متهم

فصل ششم:قرارهای تامين

بخش اول :مبنای تامين كيفری

جهات اخذ تامين

لزوم تامين كيفری

بخش دوم :انواع قرارهای تامين كيفری

بررسی انواع تامين كيفری

فصل هفتم:قرار بازداشت موقت (1)

شرايط مهم صدور قرار بازداشت موقت

توصيه های بين المللی درباره قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت در جمهوری اسلامی ايران

قرار بازداشت موقت اختياری

فصل هشتم:قرار بازداشت موقت (2)

مبنای قرار بازداشت موقت الزامی

شرايط صدور قرار بازداشت موقت الزامی

ديدگاه مخالفان صدور قرار بازداشت موقت الزامی

قرار بازداشت موقت الزامی در جمهوری اسلامی ايران

دونکته

فصل نهم:تناسب تامین

ضوابط عام

ضوابط خاص

تخفيف و تشديد تامين

ضمانت اجرای قرارهای تامين

مدت تامين كيفری

فصل دهم:قرارهای نهايی

تعريف جرايم قابل گذشت

نحوه شناخت جرايم قابل گذشت

الفاظ مورد قبول برای اعلام گذشت

گذشت كتبی و شفاهی و رسمی و غير رسمی

زمان مورد پذيرش برای اعلام گذشت

حقوقی كه وجود آنها برای اعلام گذشت ضروری است

عدول از گذشت

تعدد بزه ديده

انتقال حق گذشت به ورثه

فصل یازدهم:مرور زمان قرار منع تعقيب _ قرار مجرميت

بخش اول :مرور زمان

دلايل موافقان مرور زمان در دفاع از اين تاسيس حقوقی

دلايل مخالفان مرور زمان در مخالفت با اين تاسيس حقوقی

اصلی ترين دليل پذيرش مرور زمان

مرور زمان در ايران

بخش دوم :قرار منع تعقيب

مقايسه قرار منع تعقيب با قرار موقوفی تعقيب

بخش سوم :قرار مجرميت

مقايسه قرار مجرميت با قرار منع تعقيب

نكته مهم درباره قرارهای نهايی

فصل دوازدهم:كيفرخواست (1)

بخش اول :کلیات

بخش دوم :تنظيم كيفرخواست

شرح نكات الزامی قانونی

شرح نكات الزامی قضايی

شرح نكات اختیاری