درس:حقوق جزای اختصاصی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
جزوه درس حقوق جزای اختصاصی
Ax.jpg
حقوق جزای اختصاصی
عنوان درس حقوق جزای اختصاصی
رشته دانشگاهی حقوق
مقطع تحصیلی کارشناسی


مبحث اول:منابع حقوق جزای احتصاصی

بخش اول: بررسی اصل 167 قانون اساسی

مقدمه بررسی قانون 167

‬‬ﮔﻔﺘﺎر اول: دﻳﺪ ﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن‬‬‬

ﮔﻔﺘﺎر دوم: روﻳﺔ ﻗﻀﺎﺋﻲ

ﮔﻔﺘﺎر سوم: دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ‬‬‬‬

ﮔﻔﺘﺎر چهارم: نتیجه

‬بخش دوم: ‬نقد دلایل پیش گفته

مقدمه نقد

دﻟﻴﻞ اول

دﻟﻴﻞ دوم

دﻟﻴﻞ سوم

دﻟﻴﻞ چهارم : نتیجه

‬بخش سوم:ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬‬‬‬‬‬‬

منابع حقوق جزای اختصاصی

مبحث دوم:اقسام قتل

اقسام قتل

نکات مربوط به اقسام قتل

مبحث سوم:آغاز و پایان حیات

‬گفتار اول: آغاز حیات‬‬‬‬‬‬‬

گفتار اول:آغاز حیات

‬گفتار دوم: پایان حیات‬‬‬‬‬‬‬

گفتار دوم:پایان حیات

مبحث چهارم:قتل عمد

تعریف

فصل اول :عنصر مادی قتل عمد

‬گفتار اول :ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﺎ ﺗﺮك ﻓﻌﻞ‬

تعریف گفتار اول

اﻟف)ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺗﺮك ﻓﻌﻞ در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬‬‬

ب)ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﺎ ﺗﺮك ﻓﻌﻞ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻳﺮان و از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮقداﻧﺎن

ج)ﺑﻴﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ‬‬‬

‬‫رأي ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه‬

‬گفتار دوم :ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﮔﻔﺘﺎر‬

تعریف گفتار دوم

نکته

مبحث پنجم:رکن روانی قتل عمد

بررسی ﺑﻨﺪ "اﻟﻒ" ﻣﺎدة 206

مقدمه

بررسی ﺑﻨﺪ "اﻟﻒ" ﻣﺎدة 206

بررسی ﺑﻨﺪ "ب" و "ج" ﻣﺎدة 206

بررسی بند "ب" و "ج" ماده 206

مسئله اول:آﻳﺎ در ﺑﻨﺪ "ب" ﻣﺎدة 206ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﺎً ﻛﺸﻨﺪه ﺑﻮدن ﻻزم اﺳﺖ؟‬‬

مسئله دوم:آﻳﺎ در ﺑﻨﺪ "ج" ﻣﺎدة 206ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﺎً ﻛﺸﻨﺪه ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ ﻻزم اﺳﺖ؟‬‬

دو نکته

‬گفتار اول:شرکت در قتل عمد

شرکت در قتل عمد

‬گفتار دوم:معاونت در قتل عمد

معاونت در قتل عمد

صور مختلف معاونت در قتل عمد

گفتار اول:لزوم رجوع به حكم شرعي براي معاونت جرمهايي كه مجازات خاصي در قانون يا شرع براي آنها وجود دارد.

گفتار دوم:حکم میانجی

گفتار سوم:ناظر قاتل

تسبیب در قتل

مقدمه

‫ﮔﻔﺘﺎر ﻧﺨﺴﺖ: ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺤﺚ ﺗﺴﺒﻴﺐ در ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ‬‬

گفتاردوم:ﻃﺮح ﭼﻨﺪ اﺻﻄﻼح‬

گفتار سوم:ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺴﺒﻴﺐ

تقسيم بندي فقها از صورتهاي مختلف قتل

گفتار اول:تسبيب محض

گفتار دوم:اجتماع سبب و مباشر

اجتماع اسباب

صورتهاي مختلف اجتماع اسباب

چند نكته در رابطه با اجتماع اسباب

مبحث ششم:قتل شبه عمد, قتل در حكم شبه عمد

قتل شبه عمد و در حكم شبه عمد

گفتار اول:تمايز بين قتل شبه عمد و در حكم شبه عمد

گفتار دوم:ركن مادي قتل شبه عمد و در حكم شبه عمد

گفتار سوم:ركن معنوي در قتل شبه عمد

گفتار چهارم:ركن معنوي در قتلِ در حكم شبه عمد

قتل خطئي محض

گفتار اول:ركن مادي قتل خطئي محض

گفتار دوم:ركن معنوی قتل خطئي محض

چند نكته در رابطه با قتل خطئي محض

مبحث هفتم:مسائل علم اجمالي در اثبات قتل

تعريف علم اجمالي

نكاتي چند در مورد ادلة اثبات قتل

مبحث هشتم:كيفيت استيفاء قصاص

مقدمه

گفتار نخست: فرار قاتل

گفتار دوم: فراري دادن قاتل