درس:ساختمان داده

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

فصل اول: مقدمه

ساختمان داده چیست؟

فصل دوم: آرایه و ماتریس

ساختمان داده آرایه

ساختمان داده ماتریس اسپارس

فصل سوم : پشته و صف

پشته

صف

فصل چهارم : لیست پیوندی

بخش اول : تعریف

تعریف لیست پیوندی

لیست پیوندی یکطرفه

لیست پیوندی دوطرفه

فصل پنجم : مرتبه زمانی

فصل ششم : درخت

بخش اول : تعریف درخت

بخش دوم : هرم

فصل هفتم : گراف

بخش اول : تعریف گراف

بخش دوم : نمایش گراف

بخش اول : پیمایش گراف

فصل هشتم : الگوریتم های مرتب سازی

بخش اول : مرتب سازی انتخابی

پیاده سازی مرتب سازی انتخابی

پیچیدگی زمانی و ویژگی های مرتب سازی انتخابی

بخش دوم : مرتب سازی حبابی

پیاده سازی مرتب سازی حبابی

پیچیدگی زمانی و ویژگی های مرتب سازی حبابی

بخش سوم : مرتب سازی درجی

پیاده سازی مرتب سازی درجی

پیچیدگی زمانی و ویژگی های مرتب سازی درجی

بخش چهارم : مرتب سازی سریع

پیاده سازی مرتب سازی سریع

پیچیدگی زمانی و ویژگی های مرتب سازی سریع

فصل نهم :الگوریتم های جستجو