درس:متون فقه جزایی/فصل بيست و دوم/بخش دوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

سبب قصاص نفس

(وفيه فصول) (الأول فی قصاص النفس)؛ كتاب قصاص چند فصل است: فصل اول قصاص نفس است؛ يعنی اگر جانی را بگيرد، جانش گرفته می شود.

(وموجبه إزهاق النفس) أی إخراج ها، قال الجوهری: زهقت نفسه زهوقا أی خرجت؛ چيزی كه موجب قصاص می شود، اخراج نفس است. جوهری در كتاب صحاح می فرمايد: « نفس او زاهق شد، به اين معناست كه جانش خارج شد. »

وهو هنا مجاز فی إخراجها عن التعلق بالبدن إذ ليست داخلة فيه حقيقة و هو هنا مجاز فی إخراجها عن التعلق بالبدن كما حقق فی محله؛ در اخراج يك شیء از شیء ديگر شرط است كه آن شیء خارج شده قبلا در آن داخل شده باشد. در حالی كه در اينجا چنين نيست؛ برای اينكه نفس در بدن انسان داخل نشده است. اما به بدن تعلق دارد. در پاسخ به اين شبهه بايد گفت كه در اينجا واژه اخراج در معنای مجازی به كار رفته است، نه معنای حقيقی. زمانی كه كسی را می كشند، در حقيقت تعلق نفس او را از بدنش سلب می كنند. اين مطلب در جای خودش ثابت شده است.