درس:متون فقه جزایی/فصل بيست و دوم/بخش پنجم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

حكم قاتل شخص مرتد

(فَلا قود بقتل المرتد) ونحوه من الكفار الذين لا عصمة لنفوسهم؛ اگر شخصی، فرد مرتد يا غير مرتدی را از كفاری كه خونشان معصوم نيست، بكشد، قصاص نمی شود؛ برای اينكه نفس كافر مرتد يا حربی محترم نيست و اگر كسی آنها را به قتل برساند، قصاص نمی شود.

والقود بفتح الواو، القصاص سمی قوداً لأنهم يقودون الجانی بحبل وغيره قاله الأزهری؛ كلمه « قود » به فتح « واو » به معنی قصاص است. ازهری در كتاب لغت خود می گويد: « قصاص را قود می گويند؛ برای اينكه هنگام قصاص به گردن جنايتكار می بندند و قود در اصل لغت به معنی ريسمان است. »