درس:متون فقه جزایی/فصل بيست و هشتم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
Lamedameshgh.png
مشخصات درس
عنوان درس متون فقه جزایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
سرفصل های درس
فصل اول:درآمدی بر متون فقه جزا
فصل دوم:شرح کتاب حدود - حدّ زنا
فصل سوم:شرح کتاب حدود - راه های ثبوت زنا
فصل چهارم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (1)
فصل پنجم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (2) ( زنای محصنه ـ کیفیت اجرای حد سنگسار )
فصل ششم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (3)
فصل هفتم:شرح کتاب حدود - تتمه مبحث زنا
فصل هشتم:شرح کتاب حدود - لواط، سحق، قيادت
فصل نهم:شرح کتاب حدود - قذف (1)
فصل دهم:شرح کتاب حدود - قذف (2)
فصل یازدهم:شرح کتاب حدود - قذف (3)
فصل دوازدهم:شرح کتاب حدود - شرب مسكرات (1)
فصل سیزدهم:شرح کتاب حدود - شرب مسکرات (2)
فصل چهاردهم:شرح کتاب حدود - سرقت (1)
فصل پانزدهم:شرح کتاب حدود - سرقت (2)
فصل شانزدهم:شرح کتاب حدود - سرقت (3)
فصل هفدهم:شرح کتاب حدود - محاربه
فصل هجدهم:شرح کتاب حدود - وطی بهیمه
فصل نوزدهم:شرح کتاب حدود - وطی اموات ، استمناء
فصل بیستم:شرح کتاب حدود - ارتداد
فصل بيست و يكم:شرح کتاب حدود - دفاع مشروع
فصل بيست و دوم:شرح کتاب قصاص - كليات
فصل بيست و سوم:شرح کتاب قصاص - اكراه به قتل ، اشتراک در قتل (1)
فصل بيست و چهارم:شرح کتاب قصاص - اشتراک در قتل (2)، شرايط قصاص (1
فصل بيست و پنجم:شرح کتاب قصاص - شرايط قصاص (2)
فصل بيست و ششم:شرح کتاب قصاص - شرایط قصاص (3)
فصل بيست و هفتم:شرح کتاب قصاص - ادله اثبات قصاص
فصل بيست و هشتم:شرح کتاب قصاص - قصاص اطراف (1)
فصل بيست و نهم:شرح کتاب قصاص - قصاص اطراف (2) ، ملحقات كتاب قصاص (1)
فصل سی ام:شرح کتاب قصاص - ملحقات كتاب قصاص (2)


درآمد

در جلسه ی پیشین با ادله ی اثبات قصاص آشنا شدیم. در این جلسه به بحث قصاص اعضا و اَطراف می‌پردازیم و مباحثی همچون معنای قصاص طرف، سبب قصاص طرف، چگونگی اجرای قصاص طرف، شروط قصاص طرف و غیره را مطرح می‌کنیم.

مطالبی که در این فصل خواهیم داشت:

بخش اول:تعریف قصاص طرف
بخش دوم:سبب قصاص طرف
بخش سوم:شروط قصاص طرف
بخش چهارم:بررسی چگونگی قصاص کسی که با وجود نداشتن دست راست، دست راست فرد، یا افراد متعددی را قطع کند
بخش پنجم:جراحت هایی که در آنها قصاص ثابت می‌شود
بخش ششم:جراحت هایی که در آنها قصاص ثابت نمی‌شود
بخش هفتم:جواز قصاص قبل از اندمال
بخش هشتم:لزوم استفاده از وسایل تیز و برنده در اجرای قصاص طرف
بخش نهم:چگونگی اجرای قصاص طرف
بخش دهم:زمان مناسب برای اجرای قصاص طرف
بخش یازدهم:قصاص چشم