درس:متون فقه جزایی/فصل بيست و پنجم/بخش چهارم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

ذكر چند نكته

شارح در اين بخش سه نكته را پيرامون مسئله قتل مسلمان معتاد به قتل كفار ذمی مطرح می كند كه در ادامه به شرح و توضيح آنها می پردازيم:

فايده تفاوت مذكور بين قصاصی يا حدی بودن قتل مسلمان معتاد به قتل كفّار ذمی
اگر بنا بر قصاصی بودن قتل مسلمان گذاشته شود، آيا مطالبه همه مقتولين نياز است و يا مطالبه مقتول آخری كافی است؟
ملاک تحقق اعتياد