درس:متون فقه جزایی/فصل دوازدهم/بخش سوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

شرايط حلال شدن آب انگور

(و) إنّما يحرم العصير بالغليان (إذا لم يذهب ثلثاه به ، ولا انقلب خلا) فمتي تحقق أحدهما حل و تبعته الطهارة أيضاً؛ عصير عنبی هنگامی با غليان حرام می شود كه دو سوم آب آن بخار نشده باشد يا به سركه تبديل نشده باشد . از اين رو اگر دو سوم آب آن تبخير شد و يا در هنگام جوش آمدن به سركه تبديل شد، هر دو حكم حرمت و نجاست، برداشته می شود.

أما الأول فهو منطوق النصوص. و أما الثّاني فللانقلاب إلي حقيقةٍ أُخري وهي مطهرة. كما لو انقلب الخمر خلّا مع قوة نجاسته بالإضافةِ إلي العصير؛ حكم از بين رفتن حرمت و نجاست به سبب تبخير دو سوم آب آن، به استناد روايت است اما علت حلال شدن آن به سبب تبديل به سركه اين است كه به ماهيتی ديگر تبديل شده كه آن ماهيت كاملاً حلال است . لازم به ذكر است كه عصير عنبی در صورت تبديل به سركه حتی اگر دو سوم آب آن بخار نشود، حلال است. مانند خمر كه نجاست و حرمتی بسيار قوی تر از عصير عنبی دارد اما اگر خود به خود سركه شد، حلال می شود. بنابراين عصير عنبی اگر سركه شد، به طريق اولی پاک و حلال می شود.

ولو صار دبسا قبل ذهاب الثُّلثين ففي طهره وجهان. أجودهما العدم ، مع أنه فرض نادر . عملاً بالاستصحاب مع الشك في كون مثل ذلك مطهراً؛ در اين قسمت يک مسئله ديگر را مطرح می كند، با اين مضمون كه اگر قبل از تبخير دو سوم، عصير عنبی به دبس يعنی شيره انگور تبديل شد، آيا حلال می شود يا خير؟ می فرمايد كه عصير عنبی پس از بخار شدن دو سوم آب آن شيره می شود اما بسيار كم اتفاق می افتد كه قبل از تبخير دو سوم به شيره تبديل شود.

همچنين در مطلب قبلی گفتيم كه اگر به ماهيتی ديگر كه حلال است ، تبديل شود پاک خواهد شد. اما در اين مسئله، علاوه بر اينكه در تحقق اين امر قبل از تبخير دو سوم ترديد داريم ، همچنين اشكال دارد كه آن را ماهيتی ديگر بدانيم؛ بنابراين استصحاب نجاست می كنيم. به خصوص هنگامی كه در پاكی آن به سبب شيره شدن نيز ترديد داشته باشيم.