درس:متون فقه جزایی/فصل دوازدهم/بخش ششم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

چگونگی اجرای حد شرب خمر

(ويضرب الشّارب) و من في معناه (عارياً) مستور العورة (علي ظهره وكتفيه ) وسائر جسده (ويتّقي وجهه وفرجه ومقاتله . ويفرّقُ الضرب علي جسده ) غير ما ذكر ؛ كسی كه شرب خمر كند يا مثلاً عصير عنبی را پيش از تبخير دو سوم آب آن مصرف كند او را به اين نحو شلّاق می زنند: نخست لختش می كنند ولی عورتش بايد مستور بماند سپس بر پشت ، دو كتف و ساير بدنش تازيانه می زنند و اين ضربه ها را به گونه ای تقسيم می كنند كه به تمامی بدنش برخورد كند و به يک جای معينی اصابت نكند . ولی به صورت ، عورت و جايی كه كشنده است يعنی به بعضی از اعضای حساس بدن نمی زنند.