درس:متون فقه جزایی/فصل دوازدهم/بخش هفتم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

تكرار حد شرب خمر

(ولو تكرر الحد يقتل في الرابعة)، لما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا : أنّه يقتلُ في الرّابعة؛ اگر حد تكرار شود در مرتبه چهارم او را می كشند و آن هم به سبب روايت مرسلی است كه از صدوق در من لا يحضره الفقيه نقل شده است.

ولأنَّ الزّني أعظم منه ذنبا ، وفاعله يقتل في الرّابعة كما مضي . فهنا أولي؛ دليل ديگر اين است كه مجازات فرد زناكار در مرتبه اول، دوم و سوم حد است ولی در مرتبه چهارم او را می كشند.

مصنف می فرمايد كه چون فرد زناكار را كه جرم سنگين تری مرتكب شده است در مرتبه سوم حد می زنند بنابراين مرتكب شرب خمر را كه مرتبه اش پايين تر از آن است، به طريق اولی نبايد كشت.

وذهب الأكثر إلي قتله في الثّالثة، للأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة في ذلك بخصوصه، وصحيحة يونس عن الكاظم (عليه السلام ) « يقتل أصحاب الكبائر كلهم في الثالثة إذا أقيم عليهم الحد مرتين ». وهذا أقوي؛ برخی گفته اند در مرتبه سوم می كشند. دليل آنها نيز روايات صحيح زيادی در اين باره است و روايت صحيح عام تری كه از يونس از امام كاظم (عليه السلام ) نقل شده است كه تمامی گناهان كبيره را دربرمی گيرد و مطابق آن هر كس به سبب گناه كبيره دو بار حد خورد، در مرتبه سوم كشته می شود و اين اقوا است.

والمرسل غير مقبولٍ مطلقا خصوصاً مع معارضة الصحيح، ويمنع قتل الزّاني في الرّابعة و قد تَقَدم؛ روايت مرسلی كه دفعه چهارم را موجب قتل دانست، قابل معارضه با اين حديث نيست . چطور از آن روايت صحيح دست برمی داريد و به حديثی مرسل عمل می كنيد . حال منظور از روايت مرسل همان روايت صدوق است و رواياتی كه می گويند در مرتبه سوم كشته می شود و به خصوص روايت اصحاب الكبائر نيز كه از امام كاظم (عليه السلام ) نقل شد ، روايات صحيحی هستند . بنابراين بايد به روايات صحيح عمل شود . اما اگر زانی باشد نه شارب خمر نيز بايد در مرتبه سوم كشته شود زيرا آن نيز از كبائر است و گناه سنگين تری نيز به شمار می رود.

(ولو شرب مراراً) ولم يحد (فواحد)؛ اگر كسی چند مرتبه شرب خمر كرد ولی حدش نزدند، برای تمامی مرتبه ها يک بار حد می خورد.