درس:متون فقه جزایی/فصل دوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
Lamedameshgh.png
مشخصات درس
عنوان درس متون فقه جزایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
سرفصل های درس
فصل اول:درآمدی بر متون فقه جزا
فصل دوم:شرح کتاب حدود - حدّ زنا
فصل سوم:شرح کتاب حدود - راه های ثبوت زنا
فصل چهارم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (1)
فصل پنجم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (2) ( زنای محصنه ـ کیفیت اجرای حد سنگسار )
فصل ششم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (3)
فصل هفتم:شرح کتاب حدود - تتمه مبحث زنا
فصل هشتم:شرح کتاب حدود - لواط، سحق، قيادت
فصل نهم:شرح کتاب حدود - قذف (1)
فصل دهم:شرح کتاب حدود - قذف (2)
فصل یازدهم:شرح کتاب حدود - قذف (3)
فصل دوازدهم:شرح کتاب حدود - شرب مسكرات (1)
فصل سیزدهم:شرح کتاب حدود - شرب مسکرات (2)
فصل چهاردهم:شرح کتاب حدود - سرقت (1)
فصل پانزدهم:شرح کتاب حدود - سرقت (2)
فصل شانزدهم:شرح کتاب حدود - سرقت (3)
فصل هفدهم:شرح کتاب حدود - محاربه
فصل هجدهم:شرح کتاب حدود - وطی بهیمه
فصل نوزدهم:شرح کتاب حدود - وطی اموات ، استمناء
فصل بیستم:شرح کتاب حدود - ارتداد
فصل بيست و يكم:شرح کتاب حدود - دفاع مشروع
فصل بيست و دوم:شرح کتاب قصاص - كليات
فصل بيست و سوم:شرح کتاب قصاص - اكراه به قتل ، اشتراک در قتل (1)
فصل بيست و چهارم:شرح کتاب قصاص - اشتراک در قتل (2)، شرايط قصاص (1
فصل بيست و پنجم:شرح کتاب قصاص - شرايط قصاص (2)
فصل بيست و ششم:شرح کتاب قصاص - شرایط قصاص (3)
فصل بيست و هفتم:شرح کتاب قصاص - ادله اثبات قصاص
فصل بيست و هشتم:شرح کتاب قصاص - قصاص اطراف (1)
فصل بيست و نهم:شرح کتاب قصاص - قصاص اطراف (2) ، ملحقات كتاب قصاص (1)
فصل سی ام:شرح کتاب قصاص - ملحقات كتاب قصاص (2)


درآمد

در جلسه ی پیشین با تعریف فقه، ادوار مختلف آن و کتاب های گوناگون در این حوزه آشنا شدیم. علاوه بر آن، کتاب لمعه ی شهید اول و شرح آن از شهید ثانی، که شرح بخش هایی از آن موضوع این درس است، معرفی شد. در این جلسه مباحث اصلی درس را از کتاب حدود آغاز می‌کنیم. بحث اول کتاب حدود پیرامون موضوع زنا است.

شهید ثانی با تبیین تعریف زنا، که شهید اول آن را مطرح کرده است، ده قید این تعریف را بررسی می‌کند. سپس اشکالات موجود در تعریف شهید اول را بیان می‌کند و پس از آن به برخی فروع فقهی، از جمله اکراه در زنا اشاره می‌کند.

مقدمه

کتاب الحدود وفیه فصول؛ مرحوم شهید در این کتاب هفت فصل مرتبط با بحث حدود را مطرح کرده است. فصل اول در بیان حدّ زنا، فصل دوم در بیان حدّ لواط، سحق و قیادت، فصل سوم در بیان حدّ قذف و دشنام دادن، فصل چهارم در بیان حدّ شرب خمر، فصل پنجم در بیان حدّ سرقت، فصل ششم در بیان حدّ محاربه و فصل هفتم در بیان عقوبات متفرقه است.

مطالبی که در این فصل خواهیم داشت:

بخش اول:تعریف زنا
بخش دوم:اکراه به زنا