درس:متون فقه جزایی/فصل سی ام

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
Lamedameshgh.png
مشخصات درس
عنوان درس متون فقه جزایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
سرفصل های درس
فصل اول:درآمدی بر متون فقه جزا
فصل دوم:شرح کتاب حدود - حدّ زنا
فصل سوم:شرح کتاب حدود - راه های ثبوت زنا
فصل چهارم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (1)
فصل پنجم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (2) ( زنای محصنه ـ کیفیت اجرای حد سنگسار )
فصل ششم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (3)
فصل هفتم:شرح کتاب حدود - تتمه مبحث زنا
فصل هشتم:شرح کتاب حدود - لواط، سحق، قيادت
فصل نهم:شرح کتاب حدود - قذف (1)
فصل دهم:شرح کتاب حدود - قذف (2)
فصل یازدهم:شرح کتاب حدود - قذف (3)
فصل دوازدهم:شرح کتاب حدود - شرب مسكرات (1)
فصل سیزدهم:شرح کتاب حدود - شرب مسکرات (2)
فصل چهاردهم:شرح کتاب حدود - سرقت (1)
فصل پانزدهم:شرح کتاب حدود - سرقت (2)
فصل شانزدهم:شرح کتاب حدود - سرقت (3)
فصل هفدهم:شرح کتاب حدود - محاربه
فصل هجدهم:شرح کتاب حدود - وطی بهیمه
فصل نوزدهم:شرح کتاب حدود - وطی اموات ، استمناء
فصل بیستم:شرح کتاب حدود - ارتداد
فصل بيست و يكم:شرح کتاب حدود - دفاع مشروع
فصل بيست و دوم:شرح کتاب قصاص - كليات
فصل بيست و سوم:شرح کتاب قصاص - اكراه به قتل ، اشتراک در قتل (1)
فصل بيست و چهارم:شرح کتاب قصاص - اشتراک در قتل (2)، شرايط قصاص (1
فصل بيست و پنجم:شرح کتاب قصاص - شرايط قصاص (2)
فصل بيست و ششم:شرح کتاب قصاص - شرایط قصاص (3)
فصل بيست و هفتم:شرح کتاب قصاص - ادله اثبات قصاص
فصل بيست و هشتم:شرح کتاب قصاص - قصاص اطراف (1)
فصل بيست و نهم:شرح کتاب قصاص - قصاص اطراف (2) ، ملحقات كتاب قصاص (1)
فصل سی ام:شرح کتاب قصاص - ملحقات كتاب قصاص (2)


درآمد

در جلسه پيشين پس از بيان مطالبی ديگر درباره قصاص اطراف، مطالبی را كه در كتاب لمعه با عنوان ملحقات كتاب قصاص مطرح شده است، بيان كرديم و به شرح آن ها پرداختيم. در اين جلسه نيز با طرح مسائل ديگری از اين بخش، كتاب قصاص را به پايان می رسانيم. با پايان يافتن اين بحث، سلسله جلسات اين درس نيز به پايان می رسد.

مطالبی که در این فصل خواهیم داشت:

بخش اول:مرجع پرداخت اُجرت قصاص كننده
بخش دوم:وارثان قصاص
بخش سوم:اذن حاكم در قصاص
بخش چهارم:تعدد اوليای دم
بخش پنجم:صغير بودن اوليای دم
بخش ششم:مصالحه قصاص به ديه
بخش هفتم:مشاركت پدر و اجنبی در قتل فرزند
بخش هشتم:جواز استيفای قصاص، عفو و مصالحه مالی برای محجورعليه
بخش نهم:جواز استيفای قصاص برای ولی دم مقتول مديون، بدون ضمانت ديون مقتول
بخش دهم:توكيل در استيفای قصاص
بخش یازدهم:لزوم تأخير در قصاص زن باردار تا پايان دوران بارداری و شيردهی
بخش دوازدهم:حكم مرگ قاتل عمدی پيش از قصاص