درس:متون فقه جزایی/فصل شانزدهم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
Lamedameshgh.png
مشخصات درس
عنوان درس متون فقه جزایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
سرفصل های درس
فصل اول:درآمدی بر متون فقه جزا
فصل دوم:شرح کتاب حدود - حدّ زنا
فصل سوم:شرح کتاب حدود - راه های ثبوت زنا
فصل چهارم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (1)
فصل پنجم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (2) ( زنای محصنه ـ کیفیت اجرای حد سنگسار )
فصل ششم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (3)
فصل هفتم:شرح کتاب حدود - تتمه مبحث زنا
فصل هشتم:شرح کتاب حدود - لواط، سحق، قيادت
فصل نهم:شرح کتاب حدود - قذف (1)
فصل دهم:شرح کتاب حدود - قذف (2)
فصل یازدهم:شرح کتاب حدود - قذف (3)
فصل دوازدهم:شرح کتاب حدود - شرب مسكرات (1)
فصل سیزدهم:شرح کتاب حدود - شرب مسکرات (2)
فصل چهاردهم:شرح کتاب حدود - سرقت (1)
فصل پانزدهم:شرح کتاب حدود - سرقت (2)
فصل شانزدهم:شرح کتاب حدود - سرقت (3)
فصل هفدهم:شرح کتاب حدود - محاربه
فصل هجدهم:شرح کتاب حدود - وطی بهیمه
فصل نوزدهم:شرح کتاب حدود - وطی اموات ، استمناء
فصل بیستم:شرح کتاب حدود - ارتداد
فصل بيست و يكم:شرح کتاب حدود - دفاع مشروع
فصل بيست و دوم:شرح کتاب قصاص - كليات
فصل بيست و سوم:شرح کتاب قصاص - اكراه به قتل ، اشتراک در قتل (1)
فصل بيست و چهارم:شرح کتاب قصاص - اشتراک در قتل (2)، شرايط قصاص (1
فصل بيست و پنجم:شرح کتاب قصاص - شرايط قصاص (2)
فصل بيست و ششم:شرح کتاب قصاص - شرایط قصاص (3)
فصل بيست و هفتم:شرح کتاب قصاص - ادله اثبات قصاص
فصل بيست و هشتم:شرح کتاب قصاص - قصاص اطراف (1)
فصل بيست و نهم:شرح کتاب قصاص - قصاص اطراف (2) ، ملحقات كتاب قصاص (1)
فصل سی ام:شرح کتاب قصاص - ملحقات كتاب قصاص (2)


درآمد

در جلسه پيشين مباحث مربوط به حد سرقت را ادامه داديم و در اين جلسه آخرين مطالب مربوط به اين موضوع را بيان می كنيم. احكام مربوط به سرقت كفن، راه های ثبوت حد سرقت و حد سرقت در مراحل چهارگانه ارتكاب اين جرم از جمله مطالب مهم اين جلسه است.

مطالبی که در این فصل خواهیم داشت:

بخش اول:سرقت كفن
بخش دوم:راه های ثبوت حد سرقت
بخش سوم:بازگرداندن مال مسروق به وسيله كسی كه بر اقرار اكراه شده است
بخش چهارم:رجوع از اقرار
بخش پنحم:كافي بودن يک بار اقرار برای جبران مال مسروق
بخش ششم:وجوب بازگرداندن عين مال مسروقه به صاحب مال
بخش هفتم:لزوم شكايت صاحب مال برای حكم به بريدن دست
بخش هشتم:عفو سارق يا هبه مال مسروقه به او پيش از مرافعه نزد حاكم
بخش نهم:عفو سارق پس از مرافعه نزد حاكم
بخش دهم:كاهش قيمت مال از حد نصاب قبل از خروج از حرز
بخش یازدهم:حد سرقت
بخش دوازدهم:تكرار سرقت بدون تحمل مجازات برای سرقت پيشين