درس:متون فقه جزایی/فصل ششم/بخش اول

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

تازيانه

يكی ديگر از اقسام حد زنا، حد جلد است كه در آن تنها تازيانه می زنند و رجم نمی كنند.

(وثالثها: الجلد خاصة) مئة سوط؛ سومين نوع حد، صد تازيانه است كه بر زناكننده های زير جاری می شود:

الف) « وهو حد البالغ المحصن إذا زنا بصبية لم تبلغ التسع، أو مجنونة و إن كانت بالغة »؛ اين حد در مورد مردی كه بالغ و [با شرايطی كه در جلسه چهارم بيان شد] محصن است، جاری می شود و اين در صورتی است كه او با دختر غيربالغی كه به سن نُه سالگی نرسيده است و يا با زن ديوانه ای زنا كند، هرچند آن زن ديوانه بالغ باشد.

شاباً كان الزاني أم شيخاً؛ مردی كه با ديوانه ای زنا می كند، چه جوان باشد، چه پيرمرد، او را صد تازيانه می زنند.

ب) (وحد المرأة إذا زني بها طفل) لم يبلغ؛ اگر بچه نابالغی با زنی زنا كند، بچه نابالغ تكليفی ندارد و حد بر او جاری نمی شود اما زن را صد تازيانه می زنند.

(ولو زني بها المجنون) البالغ، فعليها الحد تاما وهو الرجم بعد الجلد إن كانت محصنة؛ اما اگر زن بالغ و عاقلی به ديوانه بالغی زنا دهد، حد كامل بر او جاری می شود؛ يعنی اگر اين زن محصنه باشد، هرچند كه زانی ديوانه بوده است، زن را هم رجم می كنند و هم قبل از رجم، بر او تازيانه می زنند.

لتعليق الحكم برجمها في النصوص علي وطء البالغ مطلقاً، فيشمل المجنون لأن الزنا بالنسبة إليها تام؛ چون حكم رجم زن محصنه، تنها به زمانی كه بالغی او را وطی كند ، معلق شده است، حال وطی كننده، چه ديوانه باشد چه عاقل، در هر صورت زنا نسبت به زن تام است؛ زيرا مرد بزرگی با او زنا كرده است اما اگر بچه ای با او زنا كند، در اين صورت زنای تام نيست و با حالتی كه ديوانه بالغی با او زنا كند، تفاوت دارد؛ اگر بچه ای با او زنا كند، از زنا لذت كاملی نمی برد، ولی اگر مرد ديوانه ای با او زنا كند، چون مرد بالغ و بزرگی است، از نظر عمل زنا فرقی با عاقل ندارد. بنابراين، از آنجا كه فرض بر اين است كه خود زن هم بالغ است، از اين رو، هم تازيانه می خورد و هم رجم می شود.

بخلاف زني العاقل بالمجنونة فإن المشهور عدم إيجابه الرجم؛ اما اگر مرد عاقلی با زن ديوانه ای زنا كند، نظر مشهور اين است كه مرد را رجم نمی كنند؛ زيرا:

للنص؛ علاوه بر اينكه روايتی خاص در اين مورد وارد شده است.

وإصالة البراءة؛ در اينكه آيا می توان او را رجم كرد يا خير، نيز ترديد شده است و در زمانی كه پای شک در ميان باشد، اصل بر عدم آن، يعنی برائت از رجم است.

مطالبی که در این بخش خواهیم داشت:

حكم ديوانه ای كه زنا كرده يا زنا داده است
كيفيت تازيانه زدن