درس:متون فقه جزایی/فصل نهم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
Lamedameshgh.png
مشخصات درس
عنوان درس متون فقه جزایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
سرفصل های درس
فصل اول:درآمدی بر متون فقه جزا
فصل دوم:شرح کتاب حدود - حدّ زنا
فصل سوم:شرح کتاب حدود - راه های ثبوت زنا
فصل چهارم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (1)
فصل پنجم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (2) ( زنای محصنه ـ کیفیت اجرای حد سنگسار )
فصل ششم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (3)
فصل هفتم:شرح کتاب حدود - تتمه مبحث زنا
فصل هشتم:شرح کتاب حدود - لواط، سحق، قيادت
فصل نهم:شرح کتاب حدود - قذف (1)
فصل دهم:شرح کتاب حدود - قذف (2)
فصل یازدهم:شرح کتاب حدود - قذف (3)
فصل دوازدهم:شرح کتاب حدود - شرب مسكرات (1)
فصل سیزدهم:شرح کتاب حدود - شرب مسکرات (2)
فصل چهاردهم:شرح کتاب حدود - سرقت (1)
فصل پانزدهم:شرح کتاب حدود - سرقت (2)
فصل شانزدهم:شرح کتاب حدود - سرقت (3)
فصل هفدهم:شرح کتاب حدود - محاربه
فصل هجدهم:شرح کتاب حدود - وطی بهیمه
فصل نوزدهم:شرح کتاب حدود - وطی اموات ، استمناء
فصل بیستم:شرح کتاب حدود - ارتداد
فصل بيست و يكم:شرح کتاب حدود - دفاع مشروع
فصل بيست و دوم:شرح کتاب قصاص - كليات
فصل بيست و سوم:شرح کتاب قصاص - اكراه به قتل ، اشتراک در قتل (1)
فصل بيست و چهارم:شرح کتاب قصاص - اشتراک در قتل (2)، شرايط قصاص (1
فصل بيست و پنجم:شرح کتاب قصاص - شرايط قصاص (2)
فصل بيست و ششم:شرح کتاب قصاص - شرایط قصاص (3)
فصل بيست و هفتم:شرح کتاب قصاص - ادله اثبات قصاص
فصل بيست و هشتم:شرح کتاب قصاص - قصاص اطراف (1)
فصل بيست و نهم:شرح کتاب قصاص - قصاص اطراف (2) ، ملحقات كتاب قصاص (1)
فصل سی ام:شرح کتاب قصاص - ملحقات كتاب قصاص (2)


درآمد

مرحوم شهيد ثانی پس از بيان احكام مربوط به لواط، سحق و قيادت، كه در جلسه پيشين بدان پرداختيم، فصل سوم از كتاب حدود را با مبحث حد قذف آغاز می كند. ما نيز مطابق گفتار شهيد ثانی سخن از حد قذف را با تعريف آن آغاز و در ادامه شروط تحقق آن را بيان خواهيم كرد . سپس مباحثی چون بررسی امكان تحقق قذف با چند لفظ و نيز امكان تحقق قذف با تأذی و تعريض را بيان و در نهايت شروط مورد نياز در قذف كننده برای تحقق قذف را ذكر خواهيم كرد . شهيد ثانی برای روشن تر شدن مباحث، مثال هايی را نيز ذكر كرده است كه در ضمن مطالب به آن ها اشاره خواهيم كرد.

مطالبی که در این فصل خواهیم داشت:

بخش اول:تعريف قذف
بخش دوم:شروط تحقق قذف
بخش سوم:مثال هايی از قذف
بخش چهارم:بررسی امكان تحقق قذف با عبارات ديوث، كشخان و قرنان
بخش پنجم:بررسی امكان تحقق قذف با تأذّی و تعريض
بخش ششم:شروط مورد نياز در قذف كننده برای تحقق قذف