درس:متون فقه جزایی/فصل نهم/بخش دوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

شروط تحقق قذف

(مع الصراحة)؛ نخستين شرط از شرايط تحقق قذف صراحت لفظ در معنای زنا يا لواط است؛ يعنی، لفظی كه قذف كننده به كار برده است، بايد در اين معنا صريح باشد.

(والمعرفة) أي معرفة القاذف (بموضوع اللّفظ بأي لغة كان) وإن لم يعرف المواجه معناه؛ شرط ديگرش اين است كه شخص قاذف به لفظی كه تلفظ می كند، آگاهی داشته باشد و معنای آن لفظ را بداند؛ يعنی ، وقتی می گويد: « يا زاني » و « يا لائط »، بداند كه معنای زانی و لائط چيست . در اين ميان تفاوتی ندارد كه با لفظ عربی يا غير عربی آن را بگويد . همچنين تفاوتی نمی كند كه شخصی كه مورد اتهام قرار می گيرد ، معنای لفظ را بداند يا نداند. مهم اين است كه گوينده بداند كه چه می گويد.

ولو كانَ القائل جاهلا بمدلوله فإن عرف أنّه يفيد فائدةً يكرهها المواجه عزّر وإلّا فلا؛ حال اگر گوينده معنای سخن خود را نداند، ولی متوجه باشد كه اين سخن، سخن بدی است و شخص شنونده از شنيدن آن ناراحت می شود، در اين صورت فقط تعزير می شود . اما اگر فرد شنونده از شنيدن آن حرف ناراحت نشود، در اين صورت تعزير نيز نمی شود؛ چرا كه شنونده معنای حرفی را كه شنيده است، نمی فهمد و گوينده نيز معنای حرفی را كه گفته است، نمی فهمد. به عبارت ديگر نه گوينده می فهمد چه می گويد و نه شنونده می فهمد كه چه به او می گويند.