درس:متون فقه جزایی/فصل نهم/بخش ششم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

شروط مورد نياز در قذف كننده برای تحقق قذف

اول: كمال

(ويعتبر في القاذف) الذي يحد (الكمال) بالبلوغ والعقل (فيعزّر الصبي) خاصةً؛ قاذفی كه حد می خورد، بايد بالغ و عاقل باشد و اين به معنای كمال است، ولی اگر بالغ نباشد و كودک باشد و شخصی را قذف كند، تعزير می شود.

(ويؤدب المجنون) بما يراه الحاكم فيهما والأدب في معني التعزير كما سلف؛ ديوانه هم تأديب مي شود و مقدار آن را حاكم تعيين می كند. همچنان كه پيش از اين بيان شد، تعزير و تأديب به يک معنا هستند و تفاوتی با يكديگر ندارند.


دوم: حرّيت

(وفي اشتراط الحرية في كمال الحد) فيحد العبد والأمة أربعين أو عدم الاشتراط فيساويان الحر (قولان)؛ سؤالی كه در اينجا مطرح است، اين است كه آيا حريت قذف كننده شرط لازم برای قذف كامل است و اگر حر نباشد و عبد يا كنيز باشد، حدش نصف می شود و از هشتاد به چهل تازيانه می رسد يا اينكه حريت در قذف شرط نيست؟ شارح می فرمايد: اينجا دو قول است و قول مشهورتر اين است كه فرقی ندارند و هر دو به طور مساوی حد می خورند. از آنجا كه امروزه موردی برای اين بحث نيست، بنابراين از بحث پيرامون آن صرف نظر می كنيم.