درس:متون فقه جزایی/فصل هشتم/بخش اول

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

تعاريف

الف) تعريف لواط

وهو وطي الذكر واشتقاقه من فعل قوم لوط؛ لواط وطی مردی با مرد ديگر است و اين واژه از فعل قوم لوط، كه در بين آنها لواط رايج بوده، مشتق شده است.

ب) تعريف سحق

(والسحق) وهو دلك فرج المرأة بفرج مرأة أخري؛ سحق عبارت از سابيدن فرج زنی به فرج زن ديگر است.

ج) تعريف قيادت

(والقيادة) وسيأتي أنها الجمع بين فاعلي هذه الفواحش؛ منظور از قيادت اين است كه شخصی بين كسانی كه مرتكب اين فواحش می شوند، واسطه گری كند و آنها را به هم برساند ؛ برای مثال مردی را به مردی ، يا زنی را به زنی و يا مردی را به زنی جهت انجام يكی از اين فواحش معرفی كند.