درس:متون فقه جزایی/فصل هشتم/بخش پنجم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

نپذيرفتن كفالت، تأخير و شفاعت در اجراي حدود

(ولا كفالة في حد) بأن يكفل لمن ثبت عليه الحد إلي وقت متأخّر عن وقت ثبوته؛ در حد، كفالت پذيرفته نمی شود؛ يعنی هيچ كس نمی تواند كسی را كه حد بر او ثابت شده است، كفالت كند تا حد بعداً بر او جاری شود.

(ولا تأخير فيه)؛ در حد تأخير هم جايز نيست و وقتی حد ثابت شود، بايد فوراً حد را بر او جاری كنند.

بل يستوفي متي ثبت ومن ثم حد شهود الزني قبل كمالهم في مجلس الشهادة و إن كان الانتظار يوجب كمال العدد؛ وقتی كه حد ثابت شد، بايد اجرا شود. از اين رو گفته شده است كه شهود زنا را قبل از اينكه كامل شوند، حد می زنند، هرچند انتظار موجب كمال عدد شود؛ برای مثال اگر كه سه نفر شهادت دهند و منتظر نفر چهارم باشند تا بيايد و شهادت دهد، پيش از آمدن نفر چهارم برای آن سه نفر كه شهادت داده اند، حد اجرا می كنند.

(إلّا مع العذر) المانع من إقامته في ذلك الوقت (أو توجه ضرر به) فتشرع الكفالة والتأخير إلي وقت القدرة؛ تأخير و كفالت در حد جايز نيست، جز در مواردی كه عذری باشد و نتوانند در آن زمان حد را بر او جاری كنند، يا اگر در همان وقت حد را جاری كنند، ضرری متوجه شخص می شود. در اين دو صورت تأخير و كفالت تا زمانی كه بتوان بر او حد جاری كرد، جايز است.

(ولا شفاعة في إسقاطه) لأنّه حقّ الله، أو مشترك ولا شفاعة في إسقاط حق الله تعالي؛ در اسقاط حد شفاعت جايز نيست. چون حد در برخی موارد فقط حقّ الله و در موارد ديگر بين حقّ الله و حقّ الناس مشترک است و در هر صورت نمی توان حقّ الله را با شفاعت ساقط كرد.

قال النّبي (صلي الله عليه وآله): « لا كفالة في حد »؛ پيامبر فرموده اند: « در حد كفالتی نيست. »

وقال أميرالمؤمنين (عليه السلام): « لا يشفعنّ أحد في حد »؛ علي (عليه السلام) فرموده اند: « هيچ كس نبايد در حد شفاعت كند. »

وقال (عليه السلام): « ليس في الحدود نظرة ساعة »؛ و باز ايشان می فرمايند؛ « در حدود نمی توان حتی يک ساعت مهلت داد. » روشن است كه منظور از ساعت در اينجا يک لحظه است.