درس:متون فقه جزایی/فصل هفدهم/بخش دوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

معاونت در جرم محاربه

الف) نگهبانی دادن برای محارب

(لا الطليع) للمحارب وهو الذي يرقب له من يمر بالطريق فيعلمه به أو يرقب له من يخاف عليه منه فيحذره منه؛ اگر كسی با محارب همكاری كند، مثلاً اطلاعاتی به او برساند و در آن جرم معاون او باشد، چنين شخصی محارب نيست، بلكه طليع است. طليع كسی است كه برای محارب نگهبانی می دهد؛ يعنی به او اعلام می كند كه مثلا قافله دارد می آيد و بدين ترتيب مقدمات حمله او را فراهم می كند. طليعه دو دسته هستند: دسته نخست شامل كسانی است كه مراقب محارب هستند و هر شخصی كه از جاده عبور كند، خبرش را به محارب می دهند و او را از وجود عابر آگاه می كنند؛ دسته دوم شامل كسانی است كه از محارب مراقبت می نمايند، به گونه ای كه اگر شخص مخوفی از جاده عبور كند، اين افراد در برابر چنين شخصی از محارب دفاع می كنند.

ب) ياری رساندن به محارب

(والردء) بكسر الراء فسكون الدال فالهمز وهو المعين له في ما يحتاج إليه (والردء) من غير أن يباشر متعلق المحار بة فيما فيه أذي الناس و إلا كان محارباً؛ ردء نيز به كسی گفته می شود كه محارب را در تأمين آنچه به آن نيازمند است، ياری می كند. همچنين به كسی گفته می شود كه در بردن اموال، محارب را ياری می رساند؛ اما خودش محارب نيست. ردء به معنای معين است، بدون اينكه در متعلق محاربه مباشرت داشته باشد، اما اگر او نيز مردم آزاری كند، از محارب است.