درس:متون فقه جزایی/فصل پانزدهم/بخش دوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

قطع دست مهمان و اجيري كه از مال ميزبان و مستأجر سرقت كند

(الثّانية: يقطع الضّيف و الأجير) إذا سرقا مال المضيف والمستأجر (مع الإحراز من دونه ) أي: دون كلٍّ منهما علي الأشهر. وقيل: لايقطعان مطلقاً استنادا إلي أخبارٍ ظاهرةٍ في كون المال غير محرّزٍ عنهما.فالتّفصيل حسن. نعم لو أضاف الضيف ضيفَاً بغير إذن صاحب المنزل فسرق الثّاني قطع، لأنّه بمنزلة الخارج؛ اگر ميهمان مالی را بدزدد كه در حرز است و در اختيار ميهمان نيست ، يا مثلاً كسی كارگری را اجير كند كه در خانه اش كار كند و او مالی را كه در حرز است سرقت كند، دستش قطع می شود به شرطی كه مال در حرز خاص خود باشد. بعضی گفته اند كه مال چه در حرز باشد يا نباشد، دست مهمان و اجير را قطع نمی كنند؛ دليل ايشان رواياتی است كه در اين امر ظهور دارند كه مال از نظر ميهمان و اجير در حرز نيست و مال از آنها حفظ و حراست نشده است . بنابراين، ما بايد فرق بگذاريم بين اينكه مال نسبت به ميهمان و اجير در حرز باشد يا نباشد . اگر در حرز باشد، دست مهمان يا اجير قطع می شود و اگر در حرز نباشد، قطع نمی شود . اگر ميهمان بدون اجازه صاحب منزل كسی را به مهمانی بياورد و آن شخص دوم دزدی كند، دستش قطع می شود؛ چون او در حكم كسی است كه از بيرون آمده و دزدی كرده است . اما در اين مسئله نيز حكم دادن مشكل است؛ زيرا درست است كه مهمان ناخوانده به شمار می رود و ميزبان او را دعوت نكرده است اما اگر ميزبان از حضور او راضی نبود، می توانست او را بيرون كند و همين كه او را به منزل راه داده است، نشانه رضايت ميزبان است . پس اگر اين مهمان ناخوانده ، فرشی را كه زير پای خودش گسترده اند، بدزدد ، نمی توان دست او را قطع كرد؛ چون اين مهمان ناخوانده به منزله خارج نيست كه ميزبان از حضور او اطلاعی نداشته باشد . بلكه ميزبان از حضور وی در خانه خودش اطلاع دارد و اين با دزدی كه شبانه در را باز كرده و داخل منزل می شود، فرق دارد.