درس:متون فقه جزایی/فصل پانزدهم/بخش چهارم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

ادعاي سارق بر هديه بودن يا اجازة مالك در گرفتن مال

اگر سارق ادعا كند كه من مال را ندزديده ام، بلكه مالک آن را به من بخشيده يا به من اجازه داده است كه آن را بيرون ببرم ، يا ادعا كند كه كالا ملک خودم است و مال صاحب منزل نيست ، در اين صورت مالک بايد قسم ياد كند كه من آن را نبخشيده ام و به او اجازه هم نداده ام. در اين صورت مال را به مالک می دهند، اما دست سارق را هم قطع نمی كنند؛ چون با اين ادعا برای حاكم شبهه ايجاد می شود. هرچند برای سارق شبهه ای پيش نيامده است و سارق می داند كه اين مال دزدی است.