درس:متون فقه جزایی/فصل پنجم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
Lamedameshgh.png
مشخصات درس
عنوان درس متون فقه جزایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
سرفصل های درس
فصل اول:درآمدی بر متون فقه جزا
فصل دوم:شرح کتاب حدود - حدّ زنا
فصل سوم:شرح کتاب حدود - راه های ثبوت زنا
فصل چهارم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (1)
فصل پنجم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (2) ( زنای محصنه ـ کیفیت اجرای حد سنگسار )
فصل ششم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (3)
فصل هفتم:شرح کتاب حدود - تتمه مبحث زنا
فصل هشتم:شرح کتاب حدود - لواط، سحق، قيادت
فصل نهم:شرح کتاب حدود - قذف (1)
فصل دهم:شرح کتاب حدود - قذف (2)
فصل یازدهم:شرح کتاب حدود - قذف (3)
فصل دوازدهم:شرح کتاب حدود - شرب مسكرات (1)
فصل سیزدهم:شرح کتاب حدود - شرب مسکرات (2)
فصل چهاردهم:شرح کتاب حدود - سرقت (1)
فصل پانزدهم:شرح کتاب حدود - سرقت (2)
فصل شانزدهم:شرح کتاب حدود - سرقت (3)
فصل هفدهم:شرح کتاب حدود - محاربه
فصل هجدهم:شرح کتاب حدود - وطی بهیمه
فصل نوزدهم:شرح کتاب حدود - وطی اموات ، استمناء
فصل بیستم:شرح کتاب حدود - ارتداد
فصل بيست و يكم:شرح کتاب حدود - دفاع مشروع
فصل بيست و دوم:شرح کتاب قصاص - كليات
فصل بيست و سوم:شرح کتاب قصاص - اكراه به قتل ، اشتراک در قتل (1)
فصل بيست و چهارم:شرح کتاب قصاص - اشتراک در قتل (2)، شرايط قصاص (1
فصل بيست و پنجم:شرح کتاب قصاص - شرايط قصاص (2)
فصل بيست و ششم:شرح کتاب قصاص - شرایط قصاص (3)
فصل بيست و هفتم:شرح کتاب قصاص - ادله اثبات قصاص
فصل بيست و هشتم:شرح کتاب قصاص - قصاص اطراف (1)
فصل بيست و نهم:شرح کتاب قصاص - قصاص اطراف (2) ، ملحقات كتاب قصاص (1)
فصل سی ام:شرح کتاب قصاص - ملحقات كتاب قصاص (2)


درآمد

همان‌گونه که در جلسه ی پیشین گفته شد، مجازات سنگسار برای زنای محصنه است. در جلسه ی گذشته مطالبی را پیرامون تعریف احصان بیان کردیم. اکنون به دو سؤال در این زمینه می‌پردازیم؛ نخست اینکه آیا در تحقق احصان، اسلام شرط است یا خیر؟ و دیگر اینکه آیا در تحقق احصان مطلقه بودن مرد یا زن شرط است یا خیر؟

در ادامه کیفیت و چیستی حدّ محصن بیان خواهد شد. پس از آن کیفیت اجرای سنگسار بررسی و به موارد زیر اشاره می‌شود:

1ـ چگونگی دفن مرد و زن به هنگام اجرای سنگسار؛

2ـ بیان حکم مرد یا زنی که به هنگام سنگسار فرار کنند؛

3ـ تعیین افرادی که باید سنگ پرتاب کنند؛

4ـ کیفیت حضور مردم برای مشاهده ی سنگسار (به منظور پندآموزی)؛

5ـ کیفیت سنگ ها؛

6ـ بررسی امکان یا عدم امکان شرکت در سنگسار برای کسانی که حدّی از حدود خداوند بر عهده ی آنها ثابت است؛

7ـ وظیفه ی مسلمانان بعد از فوت زانی در اثر سنگسار.

مطالبی که در این فصل خواهیم داشت:

بخش اول:آیا در تحقق احصان، اسلام شرط است؟
بخش دوم:آیا در تحقق احصان، مطلقه نبودن شرط است؟
بخش سوم:کیفیت حد زناکار محصن
بخش چهارم:کیفیت اجرای سنگسار