درس:متون فقه جزایی/فصل پنجم/بخش دوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

آیا در تحقق احصان، مطلقه نبودن شرط است؟

(ولا عدم الطلاق) فلو زنی المطلِّق أو تزوجت المطلقة عالمة بالتحریم أو زنت رجمت (إذا کانت العدة رجعیة)؛ در احصان مطلقه نبودن شرط نیست. یعنی، شرط نيست كه نباید طلاق داده باشد. چرا که در بعضی از طلاق ها با اینکه مرد یا زن از همسر خود طلاق گرفته‌اند، ولی باز هم شرایط احصان وجود دارد و آن هنگامی است که طلاق، طلاقِ رجعی باشد. زیرا زنی که طلاق رجعی داده شده تا زمان پایان یافتن عده در حکم زوجه است. بنابراین، در ‌این‌گونه موارد با وجود طلاق، احصان نیز هست. بدین ترتیب اگر مردی که مطلّق است، زنا کند یا خودِ زن شوهر کند یا زنا دهد و به حرمت آن نیز آگاه باشد، چون زن در عده ی رجعی است، هم زن و هم مرد را رجم می‌کنند.

لأنها في حکم الزوجة وإن لم تتمکن هي من الرجعة؛ زیرا طلاق، طلاق رجعی است و مرد می‌تواند رجوع کند. بنابراین، هنوز در احصان هستند، هرچند که رجوع حق مرد است و حق زن نیست.

کما لا یعتبر تمکنها من الوطء؛ در تعریف احصان گفته شد که مرد تمکن از وطی دارد نه زن. در اینجا هم که او را طلاق می‌دهد، زن تمکن از رجوع ندارد، ولی مرد دارد. یعنی، اگر زنی كه تمکن از رجوع ندارد ازدواج کند یا زنا دهد، رجمش می‌کنند.

‌(بخلاف البائن) لانقطاع العصمة به؛ اما در طلاق بائن چنین نیست. اگر کسی زنش را طلاق بائن دهد و زنا كند، رجم نمی‌شود. زن هم اگر زنا دهد، رجم نمی‌شود؛ چون عصمت (مصونیت هر یک از زن و مرد از معرض فحشا بودن) با طلاق بائن بین زن و شوهر قطع می‌شود.

فلابد في تحقق الإحصان بعده من وطء جدید، سواء تجدد الدوام بعقد جدید أو برجوعه في الطلاق حیث رجعت في البذل؛ شرط احصان دوباره ی زن و مردی که طلاق بائن داده‌اند، وطی جدید است. یعنی، مرد بايد این زن را دوباره عقد کند و بعد از عقد هم او را وطی کند تا اینکه هر دوی آنها در احصان داخل شوند.

اما اگر به واسطه ی طلاق خلع از احصان خارج شده باشند، اگر بخواهند دوباره بدون عقد در احصان داخل شوند، شرطش این است که زن در مهری که بذل کرده است، رجوع کند و با این کار مرد نيز می‌تواند به او رجوع کند. اما با رجوع مرد در احصان داخل نمی‌شوند؛ چون اصل طلاق، طلاق بائن بوده است و نه طلاق رجعی. همچنین وقتی داخل در احصان می‌شود که بعد از رجوع در طلاق بائن وطی هم انجام دهد. اگر وطی جدید صورت بگیرد، اگرچه با رجوع جدید باشد نه عقد جدید، داخل در احصان می‌شود.