درس:متون فقه جزایی/فصل چهارم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
Lamedameshgh.png
مشخصات درس
عنوان درس متون فقه جزایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
سرفصل های درس
فصل اول:درآمدی بر متون فقه جزا
فصل دوم:شرح کتاب حدود - حدّ زنا
فصل سوم:شرح کتاب حدود - راه های ثبوت زنا
فصل چهارم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (1)
فصل پنجم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (2) ( زنای محصنه ـ کیفیت اجرای حد سنگسار )
فصل ششم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (3)
فصل هفتم:شرح کتاب حدود - تتمه مبحث زنا
فصل هشتم:شرح کتاب حدود - لواط، سحق، قيادت
فصل نهم:شرح کتاب حدود - قذف (1)
فصل دهم:شرح کتاب حدود - قذف (2)
فصل یازدهم:شرح کتاب حدود - قذف (3)
فصل دوازدهم:شرح کتاب حدود - شرب مسكرات (1)
فصل سیزدهم:شرح کتاب حدود - شرب مسکرات (2)
فصل چهاردهم:شرح کتاب حدود - سرقت (1)
فصل پانزدهم:شرح کتاب حدود - سرقت (2)
فصل شانزدهم:شرح کتاب حدود - سرقت (3)
فصل هفدهم:شرح کتاب حدود - محاربه
فصل هجدهم:شرح کتاب حدود - وطی بهیمه
فصل نوزدهم:شرح کتاب حدود - وطی اموات ، استمناء
فصل بیستم:شرح کتاب حدود - ارتداد
فصل بيست و يكم:شرح کتاب حدود - دفاع مشروع
فصل بيست و دوم:شرح کتاب قصاص - كليات
فصل بيست و سوم:شرح کتاب قصاص - اكراه به قتل ، اشتراک در قتل (1)
فصل بيست و چهارم:شرح کتاب قصاص - اشتراک در قتل (2)، شرايط قصاص (1
فصل بيست و پنجم:شرح کتاب قصاص - شرايط قصاص (2)
فصل بيست و ششم:شرح کتاب قصاص - شرایط قصاص (3)
فصل بيست و هفتم:شرح کتاب قصاص - ادله اثبات قصاص
فصل بيست و هشتم:شرح کتاب قصاص - قصاص اطراف (1)
فصل بيست و نهم:شرح کتاب قصاص - قصاص اطراف (2) ، ملحقات كتاب قصاص (1)
فصل سی ام:شرح کتاب قصاص - ملحقات كتاب قصاص (2)


درآمد

بعد از بیان راه های اثبات زنا، بحث از اقسام حدّ زنا به میان می‌‌آید. مجازات زنا بسته به نوع آن متفاوت است. در این جلسه دو قسم از اقسام حدّ زنا، كه یکی كشتن با شمشیر است و دیگری سنگسار، بیان‌ می‌شود. حدّ اول، درباره ی كسانی است كه زنای ایشان یا با محارم نسبی است یا به عنف؛ یعنی، كسی را به این عمل مجبور کنند و یا آن که مردی ذِمّی با زنی مسلمان زنا کند. حکم سنگسار نیز، درباره ی محصن و محصنه‌ای است كه با داشتن این قید، اقدام به زنا كرده باشند. در این جلسه، از فروع مختلف موارد مزبور، بحث و بررسی به میان می‌آید.

(وإذا ثبت الزنا علی الوجه المذکور وجب الحد) علی الزانی (وهو أقسام ثمانیة)؛ مرحوم شهید، پس از بیان ادله ی مثبته ی زنا، بر آن‌اند تا اقسام حدّ زنا را ذکر کنند. ایشان برای زنا، هشت قسم حدّ بیان کرده‌اند.

مطالبی که در این فصل خواهیم داشت:

بخش اول:كشتن با شمشیر و مانند آن
بخش دوم:سنگسار