درس:متون فقه جزایی/فصل یازدهم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
Lamedameshgh.png
مشخصات درس
عنوان درس متون فقه جزایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
سرفصل های درس
فصل اول:درآمدی بر متون فقه جزا
فصل دوم:شرح کتاب حدود - حدّ زنا
فصل سوم:شرح کتاب حدود - راه های ثبوت زنا
فصل چهارم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (1)
فصل پنجم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (2) ( زنای محصنه ـ کیفیت اجرای حد سنگسار )
فصل ششم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (3)
فصل هفتم:شرح کتاب حدود - تتمه مبحث زنا
فصل هشتم:شرح کتاب حدود - لواط، سحق، قيادت
فصل نهم:شرح کتاب حدود - قذف (1)
فصل دهم:شرح کتاب حدود - قذف (2)
فصل یازدهم:شرح کتاب حدود - قذف (3)
فصل دوازدهم:شرح کتاب حدود - شرب مسكرات (1)
فصل سیزدهم:شرح کتاب حدود - شرب مسکرات (2)
فصل چهاردهم:شرح کتاب حدود - سرقت (1)
فصل پانزدهم:شرح کتاب حدود - سرقت (2)
فصل شانزدهم:شرح کتاب حدود - سرقت (3)
فصل هفدهم:شرح کتاب حدود - محاربه
فصل هجدهم:شرح کتاب حدود - وطی بهیمه
فصل نوزدهم:شرح کتاب حدود - وطی اموات ، استمناء
فصل بیستم:شرح کتاب حدود - ارتداد
فصل بيست و يكم:شرح کتاب حدود - دفاع مشروع
فصل بيست و دوم:شرح کتاب قصاص - كليات
فصل بيست و سوم:شرح کتاب قصاص - اكراه به قتل ، اشتراک در قتل (1)
فصل بيست و چهارم:شرح کتاب قصاص - اشتراک در قتل (2)، شرايط قصاص (1
فصل بيست و پنجم:شرح کتاب قصاص - شرايط قصاص (2)
فصل بيست و ششم:شرح کتاب قصاص - شرایط قصاص (3)
فصل بيست و هفتم:شرح کتاب قصاص - ادله اثبات قصاص
فصل بيست و هشتم:شرح کتاب قصاص - قصاص اطراف (1)
فصل بيست و نهم:شرح کتاب قصاص - قصاص اطراف (2) ، ملحقات كتاب قصاص (1)
فصل سی ام:شرح کتاب قصاص - ملحقات كتاب قصاص (2)


درآمد

در جلسه پيشين مباحث مربوط به حد قذف را پی گرفتيم و در اين جلسه مباحثی همچون به ارث رسيدن حد قذف ، حكم كسی كه قذف را تكرار كند، حكم حالتی كه مقذوف متعدد باشد و راه های سقوط حد قذف را مطرح می كنيم و پس از طرح بحث مفصلی در مورد احكام مربوط به ساب النبی و همچنين چند مسئله ديگر مبحث حد قذف را به پايان می بريم.

مطالبی که در این فصل خواهیم داشت:

بخش اول:به ارث رسيدن حد قذف
بخش دوم:تكرار قذف
بخش سوم:تعدد مقذوف
بخش چهارم:چگونگی سقوط حد
بخش پنجم:قذف مملوک
بخش ششم:بررسی امكان تعزير كفار
بخش هفتم:ميزان تأديب كودک و عبد
بخش هشتم:تعزير ترک واجب يا ارتكاب حرام
بخش نهم:حكم ساب النبی (صلی الله عليه وآله)
بخش دهم:حكم مدعی پيامبری
بخش یازدهم:حكم ترديد در نبوت پيامبر اسلام (صلی الله عليه و آله)
بخش دوازدهم:حكم ساحر
بخش سیزدهم:حكم قذف كننده مادر پيامبر اسلام