درس:متون فقه جزایی/فصل یازدهم/بخش هفتم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

ميزان تأديب كودک و بنده

(ولا يزاد في تأديب الصبي علي عشرة اسواط، وكذا المملوك) سواء كان التأديب لقذف أم غيره؛ اگر بخواهند بنده يا بچه ای را تأديب كنند، جايز نيست بيش از ده تازيانه به او بزنند و فرقی ندارد كه تأديب كودک يا مملوک به خاطر قذف يا كار ناپسند ديگری باشد.

وهل النّهي عن الزائد علي وجه التحريم أم الكراهة؟ ظاهره الأول والأقوي الثاني، للأصل ولأنَّ تقدير التعزير إلي ما يراه الحاكم؛ حال سؤال اين است كه بيشتر از ده تا زيانه حرام است يا مكروه؟ پاسخ اين است كه چون اين كار نهی شده است، پس اين نهی در حرمت ظهور دارد. ولی به نظر می رسد كه حرام نيست و بيشتر از ده تازيانه هم می توان او را زد ، اما كراهت دارد ؛ زيرا اصل عدم حرمت است . از طرف ديگر، تعيين مقدار و ميزان تعزير به عهده حاكم است و نمی توان حاكم را در تعيين ميزان تعزير به مقدار خاصی ملزم كرد ، بلكه اگر مصلحت بداند می تواند بيشتر از ده تازيانه بزند، اما مكروه است.