درس:مهندسی نرم افزار2

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
این درس کامل است!
برای هر گونه تغییر ابتدا با یکی از مدیران ویکی هماهنگ کنید.


مهندسی نرم افزار2
Pressman 07.jpg
مشخصات درس
عنوان درس مهندسی نرم افزار2
عنوان لاتین Softwsre engineering 2
استاد دکتر مسعود رفیقی
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی مهندسی کامپیوتر
پیش نیازها مهندسی نرم افزار1
هم نیازها ندارد
سرفصل های درس
مدل سازی تحلیل
اصول و مفاهیم طراحی
طراحی معماری
طراحی رابط کاربر
طراحی تفصیلی
فنون آزمون نرم افزار
راهبردهای آزمون نرم افزار
متریک های فنی نرم افزار
مهندسی نرم افزار شی گرا
تحلیل شی گرا

فصل اول:مدل سازی تحلیل

گام های اساسی برای نوشتن نرم افزار

انواع نیازمندی ها

مدل های برنامه نویسی

عناصر مدل تحلیل ساخت یافته

مدل سازی داده ها

انواع ارتباطات

نمودار حالت گذار

کاردینالیته

مداليته

نمودارهای جریان داده ها

سيستم های بی درنگ

مدل سازی رفتاری

ايجاد يك نمودار رابطه – موجوديت

ايجاد يك مدل جريان داده ها

فرهنگ داده ها

دیگر شیوه های تحلیل سنتی

فصل دوم:اصول و مفاهیم طراحی

طراحی نرم افزار

فرایند طراحی

اصول طراحی

مفاهیم طراحی

انواع انتزاع

پالایش

پیمانه سازی

پنهان سازی اطلاعات

معماری نرم افزار

سلسله مراتب کنترل

تجزیه سازی

ساختار داده ها

رویه نرم افزار

استقلال کارکردی و پیمانه سازی کارا

چسبندگی و پیوستگی

فصل سوم:طراحی معماری

تعریف معماری نرم افزار

طراحی داده ها و انبار اطلاعاتی

طراحی تفصیلی داده ها

سبک های معماری

تحلیل طراحی های انواع معماری های جایگزین

نگاشت نیازمندی ها در یک معماری نرم افزار

نگاشت تبدیلات

فصل چهارم:طراحی رابط کاربر

قواعد طلایی

طراحی رابط کاربر

فصل پنجم:طراحی تفصیلی

برنامه سازی ساخت یافته

فصل ششم:فنون آزمون نرم افزار

اصول و مبانی آزمون نرم افزار

طراحی موارد آزمون

آزمون جعبه سفید

آزمون مسیر پایه

آزمون ساختار کنترل

آزمون جعبه سیاه

آزمونی برای محیط ها، معماری ها و کاربردهای خاص

فصل هفتم:راهبردهای آزمون نرم افزار

یک رهیافت راهبردی برای آزمون نرم افزار

آزمون واحد

آزمون جامعیت

آزمون اعتبارسنجی

آزمون سیستم

هنر اشکال زدایی

فصل هشتم:متریک های فنی نرم افزار

کیفیت نرم افزار

یک چارچوب برای متریک های فنی نرم افزار

متریک ها

فصل نهم:مهندسی نرم افزار شی گرا

پارادایم و مفاهیم شی گرا

شناسایی عناصر مدل شیئی

مدیریت پروژه های نرم افزاری شی گرا

فصل دهم:تحلیل شی گرا

تحلیل شی گرا و حوزه

اجزای عمومی مدل تحلیل شی گرا

فرایند تحلیل شی گرا (OOA)

مدل رابطه - شی و رفتار - شی